-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

अद्ययावत सुविधा केंद्रे

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची निर्यात सुविधा केंद्रे

प्रस्तावना - जागतिक बाजार पेठेचा विचार करता भारत हा फळे,भाजीपाला उत्पादीत करणारा प्रमुख देश आहे.भारतातील हवामान विविध प्रकारच्या फळे,भाजीपाला व फुले उत्पादनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असुन यामुळे सर्व प्रकारचा कृषि माल देशात उत्पादीत होतो.कृषि व्यवसायाचे होत असलेले जागतीकीकरणाकडे पाहिल्यास आपल्याकडे उत्पादीत होत असलेल्या उच्च दर्जाचा मालही परदेशी बाजारपेठेमध्ये पोहोचण्यास खुप अडचणी येतात.उत्पादन वाढीबरोबरच उत्पादीत मालाचे विपणन हा प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनत चालला आहे. स्थानिक बाजारातील मागणीपेक्षा पुरवढा वाढल्यास बाजारभाव एकदम कमी होतात.हे टाळायचे असेल तर निर्यातक्षम उत्पादन करून निर्यात वाढविल्यास स्थानिक बाजारातील दर स्थिर राखण्यास मदत होईल.

युरोप,अमेरीका,ऑस्ट्रोलिया व जपान यांसारख्या आर्थिकदृष्या संपन्न असलेल्या राष्ट्रांमध्ये निर्यात करावयाची झाल्यास त्यांचे आयातीचे नियम व अटी यांची प्रतिपुर्ती करणे अत्यंत आवश्यक आहे.परदेशी बाजारपेठेमध्ये अत्यंत चांगल्या पॅकींगमध्ये एकसारखा माल निर्यात करणे आवश्यक असते.त्याचबरोबर फळांची प्रत चांगली असणे,फळांवर डाग नसणे,ओरखडे नसणे या बाबीही तितक्याच महत्वाच्या आहेत.ताजी फळे,भाजीपाला व फुले यांच्या निर्याती करिता त्यांची योग्य हाताळणी,प्रतवारी व साठवणुक इ.सुगीपश्चात तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबरच ग्रेडींग,पॅकींग,प्रिकुलिंग व शीतगृह या सारख्या सुविधा उत्पादन क्षेत्रामध्ये उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.तसेच नाशवंत शेतीमालाच्या साठवणुकीची उत्पादनाच्या ठिकाणी शीतगृहांची उभारणी गरजेची आहे.महाराष्ट्रातील बराचसा भाजीपाला,फळे व फुले हे खेड्यांमध्ये अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी उत्पादीत होत असतो.परंतु सदर मालाच्या साठवणुक करणेसाठी त्या ठिकाणी शीतगृहांची व्यवस्था नसल्याचे दिसते.फळे व भाजीपाला यांचे आयुष्यमान वाढविणे करिता त्यांची साठवणुक योग्य पद्धतीने करणे अत्यंत महत्वाचे असते कारण फळे व भाजीपाला यामध्ये श्वसन,बाष्पीभवन ,पिकणे इ.क्रिया अखंड चालु असतात.योग्य तापमाणात फळे व भाजीपाला यांची साठवणुक केल्यास या क्रिया मंदावतात त्यामुळे फळे व भाजीपाला यांचे आयुष्यमान वाढण्यास मदत होते.

या दृष्टीकोनातुन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने राज्याच्या विविध भागांमध्ये तेथील भौगोलिक परिस्थिती तसेच फळे,भाजीपाला व फुले यांच्या उत्पादनास असणारे पोषक हवामान या बाबींचा विचार करुन निर्यात सुविधा केंद्र (21), फळे व भाजीपाला आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्र (20) व फुले निर्यात सुविधा केंद्र (3) असे एकूण 44 निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी केलेली आहे. ज्यामुळे शीतगृह क्षमता 1919 मे.टन, प्रशितकरण 225 मे.टन व रायपनींग चेंबर 200 मे.टन इतकी क्षमता निर्माण झाली. सदर सुविधा केंद्रावरुन सुमारे 60000 मे.टना पेक्षा जास्त कृषिमालाची निर्यात व देशांतर्गत मालाची हाताळणी करण्यात आलेली आहे. तर फुले निर्यात सुविधा केंद्र, तळेगाव दाभाडे जि. पुणे येथुन 89.89 लाख गुलाब फुलांचे स्टेम्स इंग्लंडसह इतर देशांना निर्यात करणेत आली आहे. या सुविधा केंद्रांची उभारणी करताना यामध्ये प्रामुख्याने प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, हाताळणी यंत्रणा, प्रतवारी व पॅकींग यांची अद्यावयात यंत्रसामुग्रीची उभारणी केलेली आहे.

कृषि पणन मंडळाने निर्माण केलेली सुविधा केंद्रे (प्रकल्प) चालवा (Operate), देखरेख (Maintain) आणि हस्तांतरण (Transfer) या तत्वावर कंपनी / व्यक्ती /निर्यातदार/ सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट/बाजार समिती /खाजगी भागीदार यांना भाड्याने देण्यात आलेली आहेत.तसेच मुंबईस्थित वाशी नवी मुंबई येथील सुविधा केंद्रे कृषि पणन मंडळामार्फत चालविली जात आहेत.

सदर निर्यात सुविधा केंद्रांमुळे निर्यातवृद्धी होऊन देशाला परकीय चलन मिळण्यास मदत होत आहे. निर्यातदारांमार्फत सुविधा केंद्र परिसरातील शेतक-यांचा शेतमाल देशांतर्गत व निर्यातीसाठी पाठविला जात असल्यामुळे शेतक-यांना योग्य दर मिळत आहे. तसेच सुविधा केंद्राच्या माध्यमातुन कुशल व अकुशल रोजगार निर्मितीस चालना मिळत आहे.

कृषि पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय निहाय निर्यात सुविधा केंद्रांचा तपशील -

map
 
 
विभाग अ.क्र. सुविधा केंद्राचे नाव सहकारी संस्था व खाजगी निर्यातदार यांच्यामार्फत कार्यरत असणा-या सुविधा चालकांचे नाव व संपर्क क्रमांक सुविधा केंद्राचे ठिकाण सुविधा केंद्राचे ठिकाण क्षमता
Nashik 1 फळे व भाजीपाला निर्यात प्रक्रिया सुविधा केंद्र खडकेवाके जि.अहमदनगर प्रवरा फळे भाजीपाला सहकारी संस्था ,प्रवरा नगर, ता.राहता जि. नगर सौ. गीता अमोल थेटे, चेअरमन – 9763481411 गट नं.416 मौजे- खडकेवाके, ता.रहाता जि. अहमदनगर प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 150 मे.टन
          पॅकहाऊस 6964 स्क्वे.फुट
          हँडलिंग लाईन  2 मे.टन / तास
          डी.जी.सेट 200 KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 315 KVA
          वे ब्रिज 60 मे.टन
          प्लॅस्टिक क्रेटस 1000 नग
  2 केळी निर्यात सुविधा केंद्र, सावदा. मे.सदगुरू एंटरप्रायजेस,मुंबई श्री.प्रशांत नारकर – 9820104106 गट नं.329, 330, 331, 332,कृषि उत्पन्न बाजार समिती रावेर ता.रावेर जि.जळगाव प्रिकुलिंग 5 मे. टन. / बॅच  
         

कोल्ड स्टोरेज

25 मे. टन.

 
          रायपनिंग चेंबर    25 मे.टन / बॅच
          पॅकहाऊस    5700 स्क्वे. फुट
          हाताळणी यंत्रणा    2 मे.टन / तास
          डी.जी.सेट 140 KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA
          वे ब्रिज 60 मे.टन
          प्लॅस्टिक क्रेटस 150 नग
          स्टाफ कॉर्टर 2x1 BHK
  3 कांदा, द्राक्ष व डाळिब निर्यात सुविधा केंद्र, कळवण मे.सदगुरू एंटरप्रायजेस,मुंबई श्री.प्रशांत नारकर - 9820104106 मु.पो.भेंडी, ता कळवण जि. नाशिक प्रिकुलिंग 5 मे. टन. / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 50 मे. टन
          पॅक हाऊस 4350 स्के.मी. X 2
          हाताळणी यंत्रणा 2 मे.टन / तास
          कांदा साठवणूक 8 x 50 मे.टन
          डी.जी.सेट 160 व 30 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA
          वे ब्रिज 60 मे.टन
          प्लॅस्टिक क्रेटस 1000 नग
          स्टाफ कॉर्टर 2x1 BHK
  4 कांदा,द्राक्ष व डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र चांदवड जि. नाशिक मे. कसमादे परीसर ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. पारनेर ता.सटाणा   जि. नाशिक

कृषि उत्पन्न बाजार समिती,चांडवड, ता. चांडवड, जिल्हा- नाशिक

प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 50 मे.टन
          पॅकहाऊस 4765 क्स्वे. फुट
          कांदा चाळ 350 मे.टन
          डी.जी.सेट 160 KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 500 नग
  5 फुले निर्यात सुविधा केंद्र मोहाडी ता.दिंडोरी जि.नाशिक मे.नेचर वन फ्रेश प्रोड्युस,502 हारूर हाईटस, मुंबई- 1 श्री.रवि गुप्ता - 9890657413 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, दिंडोरी, उपबाजार आवार, मोहाडी, गट नं- 1286 ता. दिंडोरी, जि.नाशिक प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच x 2
          कोल्ड स्टोरेज 100 मे.टन
          पॅकहाऊस 6004 चौ.फुट
          डी.जी.सेट 200 KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 200 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 1000 नग
Ratnagiri 6 हापुस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, नाचणे मे.सदगुरू एंटरप्रायजेस,मुंबई श्री.प्रशांत नारकर - 9820104106 शांतीनगर, नाचणे रोड, ता. जि. रत्नागिरी प्रिकुलिंग 5 मे. टन. / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन
          रायपनिंग चेंबर 5 मे.टन
          पॅकहाऊस 6000 स्क्वे. फुट
          हाताळणी यंत्रणा 1.5 मे.टन / तास
          डी.जी.सेट 100  KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 800 नग
  7 आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जामसंडे जि.सिंधुदुर्ग श्री मे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. आडगाव जि. नाशिक श्री. तुषार जगताप 9850502189 जामसंडे, ता देवगड, जि. सिंधुदुर्ग प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन
          रायपनिंग चेंबर 5 मे.टन
          पॅकहाऊस 6000 स्के.फुट
          हाताळणी यंत्रणा 1.5 मे.टन / तास
          डी.जी.सेट 100  KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 800 नग
  8 निर्यात सुविधा केंद्र वाशी, नवी मुंबई (व्ही.एच.टी.) महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ श्री.अभिमन्यु माने –022 -27840211/ मो.नं.7588023732 निर्यात भवन, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भाजीपाला बाजार आवार, सेक्टर नं.21,वाशी, मुबंई. व्हि.एच.टी. मशिन 1.5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 2 x 50 मे.टन
          पॅकहाऊस 4000 स्के.फुट
          हाताळणी यंत्रणा 1 मे.टन / तास
          प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          डी.जी.सेट 125  KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 500 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 432 नग
  9  विकीरण सुविधा केंद्र वाशी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ श्री.सतीश वाघमोडे –022 -27840201 मो.नं.9850228586 सेक्टर 19, दाना बंदर गेट नं- 2 समोर, वाशी, नवी मुंबई. रॅडिएशन सोर्स कोबाल्ट -60
          सोर्स तिव्रता 500 कि.क्युरी
          रॅडिएशन युनिट (आंबा) 5 मे.टन / तास
          पॅकहाऊस 4595 स्के.फुट
          कोल्ड स्टोरेज 2 x 50 मे.टन
          डी.जी.सेट 500  KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 500 KVA
          प्लॅस्टिक क्रेटस 500 नग
  10 VPF – भाजीपाला प्रक्रिया सुविधा केंद्र, वाशी, नवी मुंबई मे. विशाल एक्स्पर्ट सर्व्हिसेस प्रा. लि. आंबेगाव, पुणे श्री. श्रीरंग लक्ष्मणराव लांडे 8888849462 सेक्टर 19, दाना बंदर गेट नं- 2 समोर, वाशी, नवी मुंबई. प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 98 मे.टन
Amaravati 11

संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र, वरुड

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, अमरावती, जुने कॉटन मार्केट, अमरावती 444601 07212573537 डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि शेती माल प्रक्रिया, पणन सहकारी संस्था मर्या. वरुड, जि. अमरावती 07229-234011 प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन
          ग्रेडिंग लाईन 2 मे.टन / तास
          डी.जी.सेट 160 KVA
            30 KVA
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          वे ब्रिज 60 मे.टन  
          स्टाफ कॉर्टर 2 x 1 BHK  
  12
 संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र, कांरजा (घा ).
महाऑरेंज,बाजार समिती बिल्डींग , नविन कॉटन मार्केट यार्ड, एस.टी.स्टॅंन्ड समोर, गणेश पेठ, नागपुर-440022 श्री विनायक आर. सुपारे, व्यवस्थापक - 9890227450 ता.आष्टी, जि. वर्धा. प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन  
          पॅकहाऊस 3300  स्के.फुट  
          हाताळणी यंत्रणा 2 MT / hr  
          डी.जी.सेट 140 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          वे ब्रिज 60 मे.टन  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 7000 नग  
          स्टाफ कॉर्टर 2x1 BHK  
          ऑक्शन हॉल 10500 स्के.फुट  
Pune 13 केळी निर्यात सुविधा केंद्र इंदापूर महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय,पुणे.बाजार समिती संघ इमारत दुसरा मजला मार्केट यार्ड,पुणे 411 037 श्री. प्रशांत सुर्यवंशी उपसरव्यवस्थापक, संपर्क क्रमांक- 020-24261251 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, इंदापुर, मुख्य बाजार, इंदापुर-अकलुज रोड, शिवलिला मार्केट, ता. इंदापुर, जि. पुणे. प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन  
          रायपनिंग चेंबर 4 x 25 मे.टन  
          दोन पॅकहाऊस (वालचंदनगर व अकलुज) 4885 स्के.फुट each  
          डी.जी.सेट 175 KVA`  
          ट्रान्सफॉर्मर 315 KVA  
  14 फळे व भाजीपाला निर्यात सुविधा केंद्र इंदापुर जि.पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, इंदापुर श्री. व्ही.एच.दोशी  (सचिव)  9421902890 02111 - 223139 शिवलीलानगर, इंदापुर – अकलुज रोड इंदापुर, जि.पुणे कोल्ड स्टोरेज
 
3 x मे.टन  
          प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          डी.जी.सेट 100 KVA  
          आईस स्टोरेज 40 मे.टन  
          आईस टँक 5 मे. टन /दिवस  
  15 शेतमाल निर्यात सुविधा केंद्र, इंदापूर जि. पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, इंदापुर, श्री. व्ही.एच.दोशी  (सचिव)  9421902890,02111 - 223139 शिवलीलानगर, इंदापुर – अकलुज रोड इंदापुर, जि.पुणे हाताळणी यंत्रणा 10 मे.टन / तास  
          कांदा साठवणूक सुविधा 500 मे.टन  
          निर्यातदार गाळे 360 स्के.मी.  
          प्रशासकिय इमारत  233 स्के.मी.  
  16 निर्यात सुविधा केंद्र, तळेगाव महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय पुणे श्री. प्रशांत सुर्यवंशी, उपसरव्यवस्थापक, (020-24261251)

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय,पुणे.बाजार समिती संघ इमारत दुसरा मजला मार्केट यार्ड,पुणे 411 037
संपर्क क्रमांक- 020-24261251

प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच
          कोल्ड स्टोरेज 50 मे.टन  
          पॅकहाऊस 800 स्के.फुट  
  17
फुले निर्यात सुविधा केंद्र तळेगांव(दा)  ता.मावळ जि.पुणे
मे.ओरिएन फ्लोरा प्रा. लि. तळेगाव दाभाडे, पुणे Alice D’souza - 8308774900 महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, (फ्लोरीकल्चर पार्क) जोग सेंटर - मुंबई - पुणे रोड, वाकडेवाडी एमआयडीसी, तळेगाव,जि.पुणे प्रिकुलिंग 2 x 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 4 x 25 मे.टन  
          पॅकहाऊस 6004 स्के.फुट  
          डी.जी.सेट 200 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 200 KVA  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 1000 नग  
  18
द्राक्षे व डांळिब  निर्यात   सुविधा केंद्र,बारामती
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती श्री.अरविंद जगताप ,सचिव - 9860305093 जळोची, ता बारामती जि.पुणे, प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 2 x 25  
          पॅकहाऊस 4035 स्के.फुट  
          हाताळणी यंत्रणा 1.5 मे.टन / तास  
          डी.जी.सेट 125 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
Aurangabad 19 केशर आंबा  निर्यात सुविधा केंद्र, जालना,जि. जालना कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जालना श्री. इंगळे सचिव 02482229107 कृषी उत्पन्न बाजार समिती जालना मार्केट यार्ड, जालना, जि.जालना प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 50 मे.टन  
          रायपनिंग चेंबर 5 मे.टन / बॅच  
          पॅकहाऊस 6000 स्के.फुट  
          हाताळणी यंत्रणा 1.5 मे.टन / तास  
          डी.जी.सेट 140 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 372 नग  
  20 केळी निर्यात सुविधा केंद्र, वसमत. सुर्या फार्मर्स प्रोड्युसर कं.लि. वसमत जि. हिंगोली श्री.प्रल्हाद बोरगड - 9850385727 गट नं.167,तालुका बीज गुणन केंद्र, ता.वसमत, जि. हिंगोली. प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 25 मे.टन  
          रायपनिंग चेंबर 25 मे.टन / बॅच  
          पॅकहाऊस 5700 स्के.फुट  
          हाताळणी यंत्रणा 2 मे.टन / तास  
          डी.जी.सेट 140 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          वे ब्रिज 60 मे.टन  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 372 नग  
          स्टाफ कॉर्टर 2x1 BHK  
  21 फुले निर्यात सुविधा केंद्र,  सातारा, जि. सातारा अजिंक्यतारा शेतकरी सहकारी फळे, फुले व भाजीपाला खरेदी  विक्री संस्था मर्या. जे, 6 नवीन औद्योगीक वसाहत, सातारा  जि.सातारा श्री. निकम  9860602670 अजिंक्यतारा शेतकरी सहकारी फळे, फुले व भाजीपाला खरेदी विक्री संस्था मर्या. ता. सातारा,जि.सातारा प्रिकुलिंग 2 x 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 4 x 25 मे.टन  
          ट्रान्सफॉर्मर 315 KVA  
  22
 डाळिंब व द्राक्ष निर्यात सुविधा केंद्र आटपाडी
मे.सदगुरू एंटरप्रायजेस,मुंबई श्री.प्रशांत नारकर - 9820104106 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आटपाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली. प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 2 x 25 मे.टन  
          पॅकहाऊस 2000 स्के.फुट  
          डी.जी.सेट 200 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 200 KVA  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 500 नग  
Latur 23 केशर आंबा निर्यात सुविधा केंद्र,  बीड  ता.जि. बीड श्री मे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी  लि. आडगाव, जि. नाशिक,श्री. तुषार जगताप 9850502189 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बिड, ग्रामपंचायत बहीरवाडी, ता. बीड, जि. बीड. सचिव – 02442 -222337 प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 50 मे.टन  
          रायपनिंग चेंबर 25 मे.टन  
          पॅकहाऊस 3875 स्के.फुट  
          डी.जी.सेट 160 KVA  
          ट्रान्सफॉर्मर 160 KVA  
          प्लॅस्टिक क्रेटस

1000 नग

 
  24
आंबा व डाळिंब निर्यात सुविधा केंद्र लातुर
मे.आर.जे.फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी श्री.जे.एस.सय्यद 8275037380 एम.आय.डी.सी.लातुर जि.लातुर प्रिकुलिंग 5 मे.टन / बॅच  
          कोल्ड स्टोरेज 100 मे.टन  
          रायपनिंग चेंबर 25 मे.टन  
          पॅकहाऊस 5700 स्के.फुट  
          हाताळणी यंत्रणा 2 मे.टन / तास  
          वे ब्रिज 60 मे.टन  
          प्लॅस्टिक क्रेटस 1000 नग  

फळे व भाजीपाल्याकरीता अधुनिक सुविधा केंद्र -२०

विभाग अ.क्र. सुविधा केंद्राचे नाव सहकारी संस्था व खाजगी निर्यातदार यांच्यामार्फत कार्यरत असणा-या सुविधा चालकांचे नाव व संपर्क क्रमांक सुविधा केंद्राचे ठिकाण
नाशिक 25 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र,लोणी  ता.रहाता,जि.अ.नगर    प्रवरा फळे व भाजीपाला उत्पादक व प्रक्रीया खरेदी विक्री शेतकरी  सहकारी संस्था मर्या लोणी (खुर्द) ता.राहता जि.अहमदनगर श्री.प्रदीप सोनवणे – 9421839573 प्रवरा फळे व भाजिपाला उत्पादक व प्रक्रिया खरेदी विक्री शेतकरी सह. संस्था मर्या. (लोणी) खु.) ता.रहाता,जि.अ.नगर
  26 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र पाडळसा  ता. यावल जि.जळगाव    सौ. मुक्ता शिवाजी हटकर प्लॉट नं. 31, गट 412, नेहरूनगर, जळगाव मो.नं. 9096430463 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुख्य बाजार यावल,ता. यावल, जि.जळगाव
  27 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र शिरपूर  ता. शिरपुर जि.धुळे श्री. सुरेश मेघराज माळी, माळी गल्ली, खालचे गाव, शिरपूर, जि. धुळे 9834025622 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शिरपुर, जि.धुळे
  28 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र ठाणगाव ता.सिन्नर, जि.नाशिक महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, नाशिक व्यापारी संकुल अ,गाळा क्रमांक 618/623, दुसरा मजला, दिंडोरी रोड,पंचवटी पोलिस स्टेशनसमोर, गिरणा बँकेशेजारी, पंचवटी, नाशिक. 422003 संपर्क क्रमांक- 0253-2512176 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सिन्नर, उपबाजार आवार, ठाणगाव, (टेंभुरवाडी ) ता. सिन्नर  जि.नाशिक
रत्नागिरी 29 फळे व भाजीपाला   आधुनिक  सुविधा केंद्र, पालघर  जि. पालघर महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, रत्नागिरी कृ.उ.बा.स. शेजारी, नाचणे रोड, शांतीनगर रत्नागिरी 415639, 02352228377 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पालघर, मौजे वेवुर, ता. पालघर, जि.ठाणे
अमरावती 30 फळे व भाजीपाला आधुनिक  सुविधा केंद्र चांदुररेल्वे, जि. अमरावती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय,अमरावती
जुने कॉटन मार्केट आवार,शेतकरी भवन, 2 रा मजला, अमरावती. 444601
संपर्क क्रमांक- 0721-2573537
मौजे. चांदूर रेल्वे, प्रगणे मांजरखेड, कसबा, ता. चांदुर रेल्वे,. जि.अमरावती
  31 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र देऊळगांवराजा, ता. देऊळगांवराजा, जि.बुलढाणा   श्री. अक्षय भारत दाभाडे 8208417256  मौजे पिंपळनेर, ता. देऊळगांव राजा, जि.बुलढाणा
नागपुर 32 फळे व भाजीपाला आधुनिक  सुविधा केंद्र, भिवापुर,जि. नागपुर मे. डॉ.कार्व्हर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. नागपूर  ता.जि.नागपूर, श्री. अंकुश भालचंद्र नेवलकर   7709548930 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भिवापुर, मौजा- भिवापुर, ता. भिवापुर, जि.नागपूर
  33 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र मोहाडी ता.मोहाडी, जि.भंडारा श्री. प्रफुल काशिनाथ बांडबुचे, श्रीकृष्णनगर, वाठोदा लेआऊट, नागपूर (मो.नं. 9423645979) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर, वडेगांव, मौजा- मोहाडी, ता. मोहाडी, जि.भंडारा
  34 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र पुलगाव ता.देवळी, जि.वर्धा    महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर, 07122722997 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुलगांव,  मुख्य बाजार आवार, ता. देवळी, जि.वर्धा
पुणे 35 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र शेलपिंपळगाव ता.खेड,जि.पुणे सिध्दी विनायक अग्रो प्रोसेसिंग प्रा-लि- पुणे श्री.गणेश पवार - 9822613494    कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खेड, शेल पिंपळगाव, ता.खेड, जि.पुणे
  36 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र बार्शी   ता. बार्शी, जि. सोलापूर लक्ष्मी कृषि उत्पादने, विकास, पणन, सह. संस्था मर्या. बार्शी श्री. खलचे व्ही.टी. - 9881629985 लक्ष्मी कृषि उत्पादने विकास व पणन सहकारी संस्था, बार्शी, राउत चाळ, आरणगांव रोड ता. बार्शी, जि. सोलापूर
औरंगाबाद 37 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र करमाड ता. जि.औरंगाबाद सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि.आडगाव जि.नाशिक श्री.विलास शिंदे- 9850507937 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, औरंगाबाद, उपबाजार आवार करमाड पेठ, ता. करमाड जि.ओरंगाबाद
  38 फळे व भाजीपाला आधुनिक  सुविधा केंद्र, तिर्थपुरी  ता.घनसावंगी जि.जालना मे.हरीयाली ग्रीन व्हेज प्रोड्युसर कंपनी वडीकाळ्या ता.अंबड जि.जालना श्री. श्रीहरी काळे-9423551451 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घनसावंगी, उपबाजार आवार, ता. घनसावंगी , मौजे- तिर्थपुरी,  जि.जालना
  39 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र कळमनुरी,  ता.कळमनुरी,जि.हिंगोली महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद.
प्लॉट नं.5/8, पिसादेवी रोड, नवा मोंढा, वखार महामंडळ गोदामाजवळ,जाधववाडी, औरंगाबाद.
431007
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कळमनुरी, मुख्य बाजार, कळमनुरी, जि.हिंगोली
कोल्हापुर 40 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र तळसंदे ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर    डी. वाय पाटील एज्युकेशन सो.,तळसंदे, ता.हातकणंगले जि.कोल्हापुर श्री.ए.बी.गाताडे  -  9168095599 / 9637605606 डी.वाय.पाटील एज्युकेशन सोसायटी, मौजे- तळसंदे, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर
  41 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र मसूर ता.कराड, जि.सातारा    श्रीराम शेती गट स्वयंम सहायता शेतकरी गट ,तासवडे ता.कराड जि.सातारा. श्री.महादेव साळुंके-  9881281208    कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कराड, उपबाजार आवार मसुर, कांबीरवाडी, (मसुर) ता. कराड, जि.सातारा
  42 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र म्हसवड  ता. माण,  जि.सातारा माणदेशी सहकारी कृषिमाल प्रक्रिया संस्था मर्या.म्हसवड ता.माण जि.सातारा सौ.रेखा कुलकर्णी – 9423868386 / 7066876480 सर्व्हे न. 300/1 म्हसवड, ता. मान, जि. सातारा
लातुर 43 फळे व भाजीपाला आधुनिक सुविधा केंद्र अर्धापूर  ता. अर्धापुर, जि.नांदेड मे. श्रिया इरिगेशन गट नं.677 बाजार समिती आवार, आर्धापुर जि.नांदेड श्री.निलेश देशमुख  - 8007145588    कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नांदेड उपबाजार अर्धापुर, मौजे.अर्धापुर, ता.अर्धापुर, जि.नांदेड
  44 फळे व भाजीपाला आधुनीक निर्यात सुविधा केंद्र, माजलगाव,जि. बीड महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय,लातूर. आंबा व डाळींब निर्यात सुविधा  केंद्र, प्लॉट नं डी-1/1, नवीन एम. आय.डी.सी. वखार मंडळाच्या गोदामासमोर बार्शी रोड, लातूर413531 9822022809 गट नं.7(3) (4)(5) कृषि उत्पन्न बाजार समिती,माजलगाव,मंजरथ रोड माजलगाव जि.बीड.
 

प्रकल्पातील समाविष्ठ घटक( फळे व भाजीपाल्याकरीता अधुनिक सुविधा केंद्र -२०)

 •  कोल्ड स्टोरेज - 25 मे.टन
 • प्रिकुलिंग - 5 मे.टन
 • पॅक हाऊस एरिया -  107.30 चौ.मी. 1155 स्क्वे.फुट 
 • डी.जी.सेट- 62.5 KVA
 •  ट्रान्सफॉर्मर - 100 KVA
 •  अँन्टीरुम - 42 चौ.मी.
 •  प्लँटरूम - 39 चौ.मी.
 •  ऑफिस - 32 चौ.मी.
 •  स्टोअर रूम - 17.30 चौ.मी.
 •  गाळे - 3 - 54 चौ.मी.
 • अंतर्गत रस्ते व संरक्षण भिंत, बाह्य विद्युतीकरण, प्लॅस्टिक क्रेट्स