-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

आकृतीबंध

कार्यालयाच्या कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून कृषि पणन मंडळाचा प्रशासनिक आकृतीबंध खालीलप्रमाणे आहे

OrganizationManaging Director General Manager Dy. General Manager(Civil) Manager (Admin) Manager Accounts & Finance Asst. General Manager (IT) Asst. General Manager (Project/BDP) Asst. General Manager (DMI) Asst. General Manager (APMC) Asst.General Manager (PRO) Asst. General Manager (Smart Project/ APMC-BUDGET) Manager (Export) Manager (Loan) Manager (Pledge Loan Scheme) Manager (RKVY Cell) Law Officer Div Amarawati Div Nagpur Div Aura Div Latur Div Nasik Div Ratnagiri Div Pune Div Kolapur
पुणे मुख्यालय:
कार्यकारी संचालक श्री. संजय कदम ई-मेल : md@msamb.com
सरव्यवस्थापक श्री.विनायक कोकरे ई-मेल : genman@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
(अभियांत्रिकी)
सौ.एस.पी.राऊत           अतिरिक्त पदभार मो. 9422337011
ई-मेल : dgmcivil@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक,
(संगणक)
श्री.एम.एल. लोखंडे मो. 9850887803
ई-मेल : computer@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक,
(बाजार समिती)
श्री.जे.जे.जाधव मो.9049996123/ 8830055867   
ई-मेल :apmc@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (प्रकल्प) श्री.एम.पी.पवार मो. 9850503300
ई-मेल : project@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
(बी.डी.पी)
श्री.एम.पी.पवार मो. 9850503300
ई-मेल : apmcbdp@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
(देशांतर्गत व्यापार)
श्री.एम.ई.कदम मो.7588022201
ई-मेल : domestic@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
(जनसंपर्क)
श्री.ए.पी.पाटील मो. 9822552176                              ईमेल : prp@msamb.com
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
(स्मार्ट प्रकल्प/अर्थसंकल्प विभाग)
श्री. जे. जे. जाधव मो. 9049996123/ 8830055867  ईमेल:piusmart@msamb.com
विधी अधिकारी श्री.व्ही.जे.राणे - अतिरीक्त पदभार मो. 9422560817
ई-मेल : lawdept@msamb.com
व्यवस्थापक,
(प्रशासन)
श्री.एस.एस.जाधव मो. 9822269598
ई-मेल : admin@msamb.com
व्यवस्थापक
(कर्ज व वसुली)
श्री.एस.एस. सोनवणे मो. 9420696978
ई-मेल : loan@msamb.com
व्यवस्थापक
(रा.कृ.वि.यो/ मालमत्ता)
श्री.एस.पी.बाजारे मो. 9049996126
ई-मेल : rkvycell@msamb.com
व्यवस्थापक
(शेताकयो – बा.स.)
श्री.एम.के. फळे मो. 9850408683
ई-मेल : msp@msamb.com
व्यवस्थापक
(निर्यात)
श्री.एस.व्हि.वराडे मो. 9422884198
ई-मेल : export@msamb.com
व्यवस्थापक
(डेटाबेस– संगणक)
श्री.व्ही.व्ही.जगदाळे मो. 9422520923
ई-मेल : computer@msamb.com
व्यवस्थापक
(हार्डवेअर – संगणक)
श्री. के.एल. फटांगरे मो. 8805555931
ई-मेल : computer@msamb.com
व्यवस्थापक
(वित्त व लेखा)
श्री.जे.एम.कोकणे मो. 9423574145
ई-मेल : accounts@msamb.com
व्ही.एच.टी.- वाशी कार्यालय
उपसरव्यवस्थापक श्री.एम.जी.जोशी 1)व्हेपर हिट ट्रिटमेंट सुविधा,
वाशी निर्यातभवन, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भाजीपाला बाजार आवार, सेक्टर नं.१९, वाशी, नवी मुंबई. दूरध्वनी क्रमांक- (०२२)२७८४०२११ 
ई-मेल- vht@msamb.com
2) विकीरण सुविधा केंद्र,
 प्लॉट नं. 3, सेक्टर 19, वाशी, नवी मुंबई 400 705, दूरध्वनी क्रमांक 022-27840201 मो.8788508099        
   
   
तळेगाव शेती
व्यवस्थापक (तळेगाव शेती) श्री.एस.डी.मेहेरकर पुणे-मुंबई रोड, तळेगाव दाभाडे, ता.मावळ, जि. पुणे 410 506
मो. 9822398623
ई-मेल : sheti@msamb.com
कृषि पणन मंडळ विभागीय कार्यालये:
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , पुणे

श्री. आर. आर. महाजन उपनिबंधक, सहकारी संस्था

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, पुणे, भूखंड डी, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ यांचे कार्यालय, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे4110037 मो.9421126933
दूरध्वनी -020-24261251
ई-मेल : divpun@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , नाशिक
श्री.एस.वाय पुरी
उपनिबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, नाशिक, पंचवटी, मार्केट यार्ड, दिंडोरी नाका नाशिक-422003

मो. 9922957686

दूरध्वनी - 0253-2512176
ई-मेल : divnsk@msamb.com

उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , नागपूर
श्री. अजय कडू
उपनिबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर, नवीन कॉटन मार्केट, एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, गणेशपेठ नागपूर -440018 मो.9422156099
दूरध्वनी  - 0712-2722997
ई-मेल : divnag@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , अमरावती
श्री. अजय कडू
उपनिबंधक, सहकारी संस्था
अतिरीक्त पदभार
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, अमरावती, जुने कॉटन मार्केट, अमरावती 444601 मो. 9422156099
दूरध्वनी  - 0721-2573537
ई-मेल: divawati@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , औरंगाबाद
श्री. जी.सी.वाघ
व्यवस्थापक                             अतिरीक्त पदभार
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, प्लॉट नं. 5/8, पिसादेवी रोड, नवा मोंढा, वखार महामंडळ गोदामाजवळ, जाधववाडी, औरंगाबाद -431007
दूरध्वनी  - 8446839566
ई-मेल : divabad@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , लातूर
श्री. एम.डी.बरडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
अतिरीक्त पदभार
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, लातूर, आंबा व डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र , प्लॉट नं डी-1/1, नवीन एम. आय.डी.सी. वखार मंडळाच्या गोदामासमोर बार्शी रोड, लातूर413531 मो. 9850951570
दूरध्वनी  - 02382-212061
ई-मेल : divltr@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , रत्नागिरी
श्री.एम.जी.जोशी
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
अतिरीक्त पदभार
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, रत्नागिरी कृ.उ.बा.स. शेजारी, नाचणे रोड, शांतीनगर रत्नागिरी415639 मो. 8788508099
दूरध्वनी  - 02352-299328
ई-मेल : divrtn@msamb.com
उपसरव्यवस्थापक
विभागीय कार्यालय , कोल्हापूर
डॉ.एस.एस.घुले
उपसरव्यवस्थापक
 
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर, दूसरा मजला, श्री.छत्रपती शाहू सहकारी गुळ खरेदी विक्री संघ इमारत,श्री.शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर 416005
 
मो. 9422080944
दूरध्वनी - 0231-2650166
ई-मेल : divkol@msamb.com
Top