-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

मुख्य कार्यालय


 
कार्यकारी संचालक /सरव्यवस्थापक
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
प्लॉट नं.आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – 411 037.
 
020 24528100
 
020 24528200
 
020 24528299

विभागीय कार्यालये


महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,विभागिय कार्यालय, पुणे

 
भुखंड डी,महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ ऑफीस
मार्केटयार्ड,गुलटेकडी,पुणे ४११ ०३७.
 
020 24261251

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, नाशिक

 
पंचवटी, मार्केट यार्ड,व्यापारी संकुल,
अ गाळा क्र. 618/623 , दुसरा मजला दिंडोरी रोड , नाशिक- 422003
 
0253 2512176

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर,

 
प्लॉट नं.5/8 पिसादेवी रोड, नवा मोंढा, वखार महामंडळ गोदामजवळ,
जाधववाडी, छत्रपती संभाजीनगर -431007
 
8446839566

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, नागपूर

 
नवीन कॉटन मार्केट,
एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, गणेशपेठ
नागपूर -440018
 
0712 2722997

व्हेपरहीट ट्रीटमेंट (व्ही.एच.टी.- वाशी), निर्यात भवन, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती

 
भाजीपाला बाजार आवार, सेक्टर नं.१९,
वाशी, नवी मुंबई- 400705
 
022-27840211

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, रत्नागिरी

 
बाजार समिती आवार, शांतीनगर,
नाचणे रोड, रत्नागिरी- 415 639
 
02352-299328

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, लातूर

 
आंबा व डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र ,
प्लॉट नं डी-1/1, नवीन एम. आय.डी.सी. वखार
मंडळाच्या गोदामासमोर बार्शी रोड, लातूर 413531
 
02382-212061

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, अमरावती

 
शेतकरी भवन, दुसरा मजला,
स्टेट बँकेच्या वर, जुने कॉटन मार्केट,
अमरावती – 444 601
 
0721-2573537

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागिय कार्यालय, कोल्हापूर

 
दूसरा मजला, श्री.छत्रपती शाहू सहकारी गुळ खरेदी विक्री संघ इमारत,श्री.शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर 416005
 
 
0231-2650166