-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

आरटीआय ॲक्ट

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचे नाव, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक खालील प्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

प्लॉट नं.आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – 411 037.
दूरध्वनी – 24528100/24528200
फॅक्स –  91-20-24528299, E-mail: admin@msamb.com
Web Site: www.msamb.com
पोस्ट बॉक्स नं. 1407

 

1. मुख्यालयातील शासकीय जनमाहिती व अपिलीय अधिकाऱ्यांची यादी-

क्र. मुख्यालय जनमाहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
प्रशासन श्री. विजय मसारे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. शैलेंद्र जाधव
व्यवस्थापक (प्रशासन)
वित्त व लेखा सौ.कविता जगताप
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.जे.एम.कोकणे
व्यवस्थापक (वित्त व लेखा)
विधी श्री. विनायक राणे
विधी अधिकारी
श्री. विनायक कोकरे
सरव्यवस्थापक 
देशांतर्गत व्यापार विकास श्री.सचिन माने
व्यवस्थापक
श्री. मंगेश कदम
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
अभियांत्रिकी श्री. जितेंद्र हलपतराव
ज्यु. इंजिनिअर
सौ.संगिता राऊत
उपसरव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)
मालमत्ता श्री. संदेश बाजारे
व्यवस्थापक
सौ.संगिता राऊत
उपसरव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)
बाजार समिती श्री.शरद जगताप
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.जन्मेंजय जाधव
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बाजार समिती)
शेतमाल तारण कर्ज योजना श्री.मुकुंद फळे व्यवस्थापक श्री.जन्मेंजय जाधव
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बाजार समिती)
कर्ज व अंशदान वसूली श्री.शामकांत सोनावणे
व्यवस्थापक
श्री.जन्मेंजय जाधव
सहाय्यक सरव्यवस्थापक(बाजार समिती)
१० व्यवसाय विकास आराखडा सौ. लिना थोपटे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. महेंद्र पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (प्रकल्प/बीडीपी)
११ प्रकल्प श्री. अजित हेशी
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. महेंद्र पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (प्रकल्प)
१२ व्ही.एच.टी. /विकीरण सुविधा केंद्र  व व्ही.पी.एफ वाशी नवी मुंबई श्री. केदार तुपे
व्यवस्थापक
श्री.सतिश वाघमोडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
१३  निर्यात विभाग श्री. जितेंद्र जगताप व्यवस्थापक श्री.मंगेश कदम                          सहाय्यक सरव्यवस्थापक
१४ संगणक

श्री. कैलास  फटांगरे
व्यवस्थापक

श्री. महेंद्र लोखंडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (संगणक)
१५ जनसंपर्क व प्रसिद्धी सौ. लिना थोपटे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. अनिमेश पाटील
सहाय्यक सरव्यवस्थापक            (जनसंपर्क व प्रसिद्धी)
१६ शेती श्री. संदिप मेहेरकर
कृषि सहाय्यक
श्री. विनायक कोकरे
सरव्यवस्थापक 

कार्यालय पत्ते

२)

विभागिय कार्यालय, पुणे, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,भुखंड डी , महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ ऑफीस मार्केटयार्ड,गुलटेकडी,पुणे ४११ ०३७.
दूरध्वनी :020-24261251
ई-मेल:divpun@msamb.com
Web Site: www.msamb.com

3)

विभागिय कार्यालय, रत्नागिरी, जन माहिती अधिकारी ,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
बाजार समिती आवार, शांतीनगर,
नाचणे रोड, रत्नागिरी- 415 639
दूरध्वनी – 02352 -299328.
ई-मेल- divrtn@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

4)

विभागिय कार्यालय, नाशिक, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पंचवटी, मार्केट यार्ड,
व्यापारी संकुल, अ गाळा क्र. 618/623 , दुसरा मजला
दिंडोर रोड ,  नाशिक- 422003 ,
दूरध्वनी - 0253-2512176
ई-मेल: divnsk@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

5)

विभागिय कार्यालय, लातूर, जन माहिती अधिकारी ,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,आंबा व डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र ,

प्लॉट नं डी-1/1, नवीन एम. आय.डी.सी. वखार
मंडळाच्या गोदामासमोर बार्शी रोड, लातूर
दूरध्वनी - 02382-212061
ई-मेल- divltr@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

6)

विभागिय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर , जन माहिती अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
प्लॉट नं.5/8 पिसादेवी रोड, नवा मोंढा, वखार महामंडळ गोदामजवळ, छत्रपती संभाजीनगर, -431007
दूरध्वनी - 8446839566
ई-मेल : divabad@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

7)

विभागिय कार्यालय, अमरावती, जन माहिती अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,शेतकरी भवन, दुसरा मजला,

स्टेट बँकेच्या वर, जुने कॉटन मार्केट,
अमरावती – 444 601
दूरध्वनी -0721- 2573537
ई-मेल- divawati@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

8)

विभागिय कार्यालय, नागपूर, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, नवीन कॉटन मार्केट,एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, गणेशपेठ
नागपूर -440018
दूरध्वनी – 0712-2722997
ई-मेल: divnag@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

9)

विभागिय कार्यालय, कोल्हापूर, जन माहिती अधिकारी,
दूसरा मजला, श्री.छत्रपती शाहू सहकारी गुळ खरेदी विक्री संघ इमारत,श्री.शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर 416005
टेलिफॅक्स – 0231-2650166
दूरध्वनी– 0231-2650166
ई-मेल- divkol@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

10)

व्हेपरहीट ट्रीटमेंट (व्ही.एच.टी.- वाशी) व मुल्य साखळी विकास,
निर्यात भवन, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
भाजीपाला बाजार आवार, सेक्टर नं.१९,
वाशी, नवी मुंबई. दूरध्वनी क्रमांक- (०२२)२७८४०२११
ई-मेल- vht@msamb.com
Web Site : www.msamb.com
क्र. विभागिय कार्यालय जनमाहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
पुणे श्री. अनिल पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
श्री.राजेंद्र महाजन
उपसरव्यवस्थापक
नाशिक श्री.बहादुर देशमुख
व्यवस्थापक
श्री.एस वाय पुरी
उपसरव्यवस्थापक
3 छत्रपती संभाजीनगर श्री. गणेश पाटील
व्यवस्थापक
श्री. गजानन वाघ
उपसरव्यवस्थापक
4 नागपूर श्री. राजेश सरोदे
व्यवस्थापक
श्री. अजय कडु
उपसरव्यवस्थापक
5 अमरावती श्री.सतिश उदावंत
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.दिनेश.डागा
व्यवस्थापक
6 रत्नागिरी

श्री.एम.जी.जोशी
सहाय्यक  सरव्यवस्थापक

श्री.विनायक कोकरे
सरव्यवस्थापक
7 लातूर श्री.राहुल गोरे
व्यवस्थापक
श्री.एम.डी.बरडे
उपसरव्यवस्थापक
8 कोल्हापूर श्री. जितेंद्र शिंदे
व्यवस्थापक
श्री.सुभाष घुले
उपसरव्यवस्थापक