-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

आरटीआय ॲक्ट

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचे नाव, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक खालील प्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

प्लॉट नं.आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – 411 037.
दूरध्वनी – 24528100/24528200
फॅक्स –  91-20-24528299, E-mail: admin@msamb.com
Web Site: www.msamb.com
पोस्ट बॉक्स नं. 1407

 

1. मुख्यालयातील शासकीय जनमाहिती व अपिलीय अधिकाऱ्यांची यादी-

क्र. मुख्यालय जनमाहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
प्रशासन श्री. व्ही. डी. मसारे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. डी. एस.पाटील
व्यवस्थापक (प्रशासन)
वित्त व लेखा श्री.पी.डी.टेकाळे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.जे.एम.कोकणे
व्यवस्थापक (वित्त व लेखा)
विधीअधिकारी श्री.व्ही.जे.राणे
विधी अधिकारी
श्री. डी.डी. शिंदे
सरव्यवस्थापक 
देशांतर्गत व्यापार व आयात विभाग श्री.एस.व्ही माने
व्यवस्थापक
श्री.एम.ई.कदम
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
अभियांत्रिकी श्री.जे.जे.हलपतराव
व्यवस्थापक
श्री.डी.डी. देशमुख
उपसरव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)
मालमत्ता श्री.एस.पी.बाजारे
व्यवस्थापक
श्री.डी.डी. देशमुख
उपसरव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)
बाजार समिती श्री.शरद जगताप
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.ए.जे.विरकर
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बाजार समिती)
बाजार समिती (अर्थसंकल्प) विभाग

श्री.एल.पी.बावस्कर                            वरिष्ठ सहाय्यक

श्री.जे. जे. जाधव                            सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बाजार समिती अर्थसंकल्प) विभाग

बाजार समिती (थेट पणन) विभाग श्री.ए.ए.भोसले                           सहाय्यक श्री.जे. जे. जाधव                            सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बाजार समिती अर्थसंकल्प) विभाग
१० शेतमाल तारण योजना श्री. एस.पी. शेवाळे
वरीष्ठ सहाय्यक
श्री.ए.ए.औताडे
व्यवस्थापक (शे.ता.क.यो.)
११ व्यवसाय विकास आराखडा सौ. एल. एस. थोपटे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.एम.पी.पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (बीडीपी)
१२ कर्ज व अंशदान वसूली श्री. पी. एन. फऱांदे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री. एस.एस. सोनावणे
व्यवस्थापक (कर्ज व अंशदान वसूली)
१३ प्रकल्प श्री.ए.बी.हेशी
हॉ. डे. ऑ
श्री.एम.पी.पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (प्रकल्प)
१४ व्ही.एच.टी. /विकीरण सुविधा केंद्र वाशी

श्री.ए.जे.कुदळे
व्यवस्थापक

श्री.एस.डी.वाघमोडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
१५ निर्यात विभाग श्री.एस.एस.जाधव
व्यवस्थापक
श्री.सतिश वराडे
व्यवस्थापक
१६ संगणक श्री. के. एल. फटांगरे
व्यवस्थापक
श्री.एम.एल.लोखंडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (संगणक)
१७ जनसंपर्क व प्रसिद्धी सौ.एल.एस.थोपटे
सहाय्यक व्यवस्थापक
श्री.ए.पी.पाटील
सहाय्यक सरव्यवस्थापक (जनसंपर्क व प्रसिद्धी)
१८ शेती श्री. एस. डी. मेहेरकर
कृषि सहाय्यक(शेती)

श्री. डी. डी. शिंदे
सरव्यवस्थापक

१९ एमएसीपी प्रकल्प श्री. सागर चव्हाण
सहाय्यक(एनआयपीएचटी)
सौ.एस.पी.राऊत
व्यवस्थापक (अभियांत्रिकी)
२० मॅग्नेट प्रकल्प श्री.एस.पी.काळे
हॉ.डे.ऑ
श्री.एन.बी.पाटील
सहाय्यक सरव्यवस्थापक

कार्यालय पत्ते

२)

विभागिय कार्यालय, पुणे, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,भुखंड डी , महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ ऑफीस मार्केटयार्ड,गुलटेकडी,पुणे ४११ ०३७.
दूरध्वनी :020-24261251
ई-मेल:divpun@msamb.com
Web Site: www.msamb.com

3)

विभागिय कार्यालय, रत्नागिरी, जन माहिती अधिकारी ,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
बाजार समिती आवार, शांतीनगर,
नाचणे रोड, रत्नागिरी- 415 639
दूरध्वनी – 02352 -299328.
ई-मेल- divrtn@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

4)

विभागिय कार्यालय, नाशिक, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पंचवटी, मार्केट यार्ड,
व्यापारी संकुल, अ गाळा क्र. 618/623 , दुसरा मजला
दिंडोर रोड ,  नाशिक- 422003 ,
दूरध्वनी - 0253-2512176
ई-मेल: divnsk@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

5)

विभागिय कार्यालय, लातूर, जन माहिती अधिकारी ,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,आंबा व डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र ,

प्लॉट नं डी-1/1, नवीन एम. आय.डी.सी. वखार
मंडळाच्या गोदामासमोर बार्शी रोड, लातूर
दूरध्वनी - 02382-212061
ई-मेल- divltr@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

6)

विभागिय कार्यालय, औरंगाबाद, जन माहिती अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
प्लॉट नं.5/8 पिसादेवी रोड, नवा मोंढा, वखार महामंडळ गोदामजवळ, औरंगाबाद, -431007
दूरध्वनी - 8446839566
ई-मेल : divabad@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

7)

विभागिय कार्यालय, अमरावती, जन माहिती अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,शेतकरी भवन, दुसरा मजला,

स्टेट बँकेच्या वर, जुने कॉटन मार्केट,
अमरावती – 444 601
दूरध्वनी -0721- 2573537
ई-मेल- divawati@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

8)

विभागिय कार्यालय, नागपूर, जन माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, नवीन कॉटन मार्केट,एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, गणेशपेठ
नागपूर -440018
दूरध्वनी – 0712-2722997
ई-मेल: divnag@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

9)

विभागिय कार्यालय, कोल्हापूर, जन माहिती अधिकारी,
दूसरा मजला, श्री.छत्रपती शाहू सहकारी गुळ खरेदी विक्री संघ इमारत,श्री.शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर 416005
टेलिफॅक्स – 0231-2650166
दूरध्वनी– 0231-2650166
ई-मेल- divkol@msamb.com
Web Site : www.msamb.com

10)

व्हेपरहीट ट्रीटमेंट (व्ही.एच.टी.- वाशी) व मुल्य साखळी विकास,
निर्यात भवन, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
भाजीपाला बाजार आवार, सेक्टर नं.१९,
वाशी, नवी मुंबई. दूरध्वनी क्रमांक- (०२२)२७८४०२११
ई-मेल- vht@msamb.com
Web Site : www.msamb.com
क्र. विभागिय कार्यालय जनमाहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
पुणे श्री. ए.जे. पवार
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
श्री.आर. आर. महाजन
उपसरव्यवस्थापक
नाशिक श्री.बी.सी.देशमुख
व्यवस्थापक
श्री.सी.एम.बारी
उपसरव्यवस्थापक
3 औरंगाबाद श्री.ए.के.नादरे
व्यवस्थापक
श्री. जी.सी.वाघ
उपसरव्यवस्थापक
4 नागपूर श्री.आर. डी. सरोदे
व्यवस्थापक
श्री. अजय कडू
उपसरव्यवस्थापक
5 अमरावती श्री.डी.एम.डागा
व्यवस्थापक
श्री.एम. एस.गवळे
उपसरव्यवस्थापक
6 रत्नागिरी

श्री.एम.जी.जोशी
सहाय्यक सरव्यवस्थापक

डॉ.बी.एन.पाटील
उपसरव्यवस्थापक
7 लातूर श्री.एम.जी.बरडे
सहाय्यक सरव्यवस्थापक
श्री.आर.आर.वीर
उपसरव्यवस्थापक
8 कोल्हापूर श्री. एम.के.फळे
व्यवस्थापक
डॉ. एस.एस.घुले
उपसरव्यवस्थापक