Home
Maharashtra State Agricultural Marketing Board
दिनांक:    28/3/2020      ते      29/3/2020
दिनांकशेतमालाचे नावबाजार समितीजात /प्रतपरिमाणआवक (क्वि.)कमीत कमी (रु.)जास्तीत जास्त (रु.)सरासरी दर (रु.)
28/03/2020 गहूसोलापूरशरबतीक्विंटल492251030002630
28/03/2020 गहूपुणेशरबतीक्विंटल1360042003900
28/03/2020 ज्वारीपुणेमालदांडीक्विंटल33450051004800
28/03/2020 ज्वारीबीडमालदांडीक्विंटल13204021522152
28/03/2020 नाचणी/ नागलीपुणेलोकलक्विंटल1320036003400
28/03/2020 तांदूळसोलापूरमसुराक्विंटल504251555003625
28/03/2020 तांदूळपुणेकोलमक्विंटल159310057004400
28/03/2020 तांदूळपुणेबसमतीक्विंटल3700085007750
28/03/2020 तांदूळपुणेमसुराक्विंटल31260029002750
28/03/2020 हरभरापुणे---क्विंटल5480050504950
28/03/2020 मसूरपुणे---क्विंटल3550058005650
28/03/2020 मूगपुणेहिरवाक्विंटल3830087008500
28/03/2020 वाटाणापुणे---क्विंटल2119001340012650
28/03/2020 शेंगदाणेपुणेघुंगरुक्विंटल9870094009050
28/03/2020 गुळपुणेनं. २क्विंटल13291529352925
28/03/2020 गुळपुणेनं. १क्विंटल2295130002975
28/03/2020 चिकुसोलापूरलोकलक्विंटल216001500800
28/03/2020 चिकुपंढरपूरलोकलक्विंटल1530028001600
28/03/2020 द्राक्षसोलापूरलोकलनग4306010080
28/03/2020 द्राक्षजळगावनाशिकक्विंटल8200040003000
28/03/2020 कलिंगडपंढरपूर---नग60502189
28/03/2020 लिंबूजळगाव---क्विंटल10150020001800
28/03/2020 मोसंबीसोलापूरलोकलनग20080240120
28/03/2020 पपईसोलापूरलोकलक्विंटल3300300300
28/03/2020 पेरुसोलापूरलोकलक्विंटल12100015001200
28/03/2020 सफरचंदसोलापूरलोकलनग400550850600
28/03/2020 संत्रीजळगावलोकलक्विंटल6150025002000
28/03/2020 टरबूजजळगावलोकलक्विंटल15600800700
28/03/2020 टरबूजपंढरपूरलोकलनग178402107
28/03/2020 पावटाकराडलोकलक्विंटल6180020002000
28/03/2020 आलेजळगाव---क्विंटल110150038002400
28/03/2020 आलेरत्नागिरीनं. २क्विंटल55600070006500
28/03/2020 आलेकराडलोकलक्विंटल3300040004000
28/03/2020 बटाटासोलापूरलोकलक्विंटल254150023001700
28/03/2020 बटाटाजळगाव---क्विंटल17590020001500
28/03/2020 भेडीसोलापूरलोकलक्विंटल3100030002000
28/03/2020 भेडीजळगावलोकलक्विंटल11100015001200
28/03/2020 भेडीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल3100025001500
28/03/2020 भेडीरत्नागिरीनं. २क्विंटल73300040003500
28/03/2020 भेडीकराडलोकलक्विंटल6200028002800
28/03/2020 भेडीसातारा---क्विंटल14100015001250
28/03/2020 भोपळाजळगावलोकलक्विंटल2800800800
28/03/2020 दुधी भोपळाकराडलोकलक्विंटल6100013001300
28/03/2020 दुधी भोपळासातारा---क्विंटल3400500450
28/03/2020 चाकवतसोलापूरलोकलनग57500500500
28/03/2020 फ्लॉवरकोल्हापूर---क्विंटल35100012501125
28/03/2020 फ्लॉवरसोलापूरलोकलनग162844001040560
28/03/2020 फ्लॉवरजळगावलोकलक्विंटल17500800700
28/03/2020 फ्लॉवरपंढरपूर---क्विंटल53001000400
28/03/2020 फ्लॉवररत्नागिरीनं. १क्विंटल110300040003500
28/03/2020 फ्लॉवरकराडलोकलक्विंटल9600700700
28/03/2020 फ्लॉवरसातारा---क्विंटल26500600550
28/03/2020 गाजरसोलापूरलोकलक्विंटल215001200700
28/03/2020 गाजरजळगावलोकलक्विंटल980015001000
28/03/2020 गाजरपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल2700700700
28/03/2020 गाजररत्नागिरीनं. २क्विंटल17200030002500
28/03/2020 गाजरसातारा---क्विंटल14150020001750
28/03/2020 गवारसोलापूरलोकलक्विंटल6130048002500
28/03/2020 गवारजळगावलोकलक्विंटल5250025002500
28/03/2020 गवारपंढरपूरलोकलक्विंटल5200040003000
28/03/2020 गवाररत्नागिरीनं. २क्विंटल37300040003500
28/03/2020 गवारकराडलोकलक्विंटल3300040004000
28/03/2020 गवारसातारा---क्विंटल24200030002500
28/03/2020 घेवडासोलापूरलोकलक्विंटल3100025001800
28/03/2020 घेवडापंढरपूरहायब्रीडक्विंटल1150015001500
28/03/2020 घेवडारत्नागिरीनं. २क्विंटल17400050004500
28/03/2020 घेवडाकराडलोकलक्विंटल3200030003000
28/03/2020 काकडीसोलापूरलोकलक्विंटल470020001500
28/03/2020 काकडीजळगावलोकलक्विंटल21300500400
28/03/2020 काकडीपंढरपूरलोकलक्विंटल123001500700
28/03/2020 काकडीकराडलोकलक्विंटल9500700700
28/03/2020 काकडीसातारा---क्विंटल17600800700
28/03/2020 कांदाकोल्हापूर---क्विंटल5752100024001900
28/03/2020 कांदालासलगावलालक्विंटल334270017521601
28/03/2020 कांदालासलगावउन्हाळीक्विंटल2645110021091770
28/03/2020 कांदाजळगावलालक्विंटल140075018751300
28/03/2020 कांदाजळगावपांढराक्विंटल32050015001000
28/03/2020 कांदापंढरपूरलालक्विंटल20970025002000
28/03/2020 कांदाकराडहालवाक्विंटल51150020002000
28/03/2020 कांदा पातसोलापूरलोकलनग322600800700
28/03/2020 कांदा पातरत्नागिरीनं. १नग13008109
28/03/2020 कारलीसोलापूरलोकलक्विंटल380014001000
28/03/2020 कारलीजळगावलोकलक्विंटल6200025002100
28/03/2020 कारलीपंढरपूर---क्विंटल45001000700
28/03/2020 कारलीरत्नागिरीनं. २क्विंटल30200040003500
28/03/2020 कारलीकराडलोकलक्विंटल6200025002500
28/03/2020 कारलीसातारा---क्विंटल208001000900
28/03/2020 कोबीकोल्हापूर----क्विंटल328001000900
28/03/2020 कोबीजळगावलोकलक्विंटल26300500400
28/03/2020 कोबीपंढरपूर----क्विंटल25200700300
28/03/2020 कोबीरत्नागिरीनं. २क्विंटल885001000700
28/03/2020 कोबीकराडलोकलक्विंटल15500700700
28/03/2020 कोबीसातारा----क्विंटल28300400350
28/03/2020 कोथिंबिरकोल्हापूर---क्विंटल33500105007000
28/03/2020 कोथिंबिरसोलापूरलोकलनग4527350600500
28/03/2020 कोथिंबिरजळगावलोकलक्विंटल1150015001000
28/03/2020 कोथिंबिरपंढरपूरलोकलनग2363285
28/03/2020 कोथिंबिररत्नागिरीनं. २नग12000101211
28/03/2020 मका (कणीस)जळगावलोकलक्विंटल13400500450
28/03/2020 मेथी (भाजी)कोल्हापूर---क्विंटल33500105007000
28/03/2020 मेथी (भाजी)पंढरपूरलोकलनग3415107
28/03/2020 मेथी भाजीसोलापूरलोकलनग1306500700600
28/03/2020 मेथी भाजीजळगावलोकलक्विंटल6100025001800
28/03/2020 ढोवळी मिरचीसोलापूरलोकलक्विंटल350020001200
28/03/2020 ढोवळी मिरचीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल2120012001200
28/03/2020 ढोवळी मिरचीरत्नागिरीनं. २क्विंटल76200030002500
28/03/2020 ढोवळी मिरचीकराडहायब्रीडक्विंटल6200025002500
28/03/2020 ढोवळी मिरचीसातारा---क्विंटल158001000900
28/03/2020 पालकसोलापूरलोकलनग388400400400
28/03/2020 पालकजळगावलोकलक्विंटल5150015001500
28/03/2020 पालकपंढरपूरलोकलनग358474
28/03/2020 पावटासातारा---क्विंटल10300040003500
28/03/2020 शेपूसोलापूरलोकलनग307500500500
28/03/2020 शेपूपंढरपूरलोकलनग143686
28/03/2020 शेवगाजळगावलोकलक्विंटल7150028002100
28/03/2020 शेवगाकराडहायब्रीडक्विंटल12100015001500
28/03/2020 शेवगासातारा---क्विंटल28200030002500
28/03/2020 दोडका (शिराळी)सोलापूरलोकलक्विंटल3130025001400
28/03/2020 दोडका (शिराळी)कराडलोकलक्विंटल3100015001500
28/03/2020 टोमॅटोकोल्हापूर---क्विंटल187100020001500
28/03/2020 टोमॅटोसोलापूरवैशालीक्विंटल105200600400
28/03/2020 टोमॅटोजळगाववैशालीक्विंटल25400750500
28/03/2020 टोमॅटोपंढरपूरहायब्रीडनग16500700500
28/03/2020 टोमॅटोरत्नागिरीनं. १क्विंटल425100015001200
28/03/2020 टोमॅटोकराडवैशालीक्विंटल2750010001000
28/03/2020 टोमॅटोसातारा---क्विंटल60500600550
28/03/2020 मटारकराडलोकलक्विंटल6350040004000
28/03/2020 मटारसातारा---क्विंटल16400500450
28/03/2020 वाल पापडीजळगावलोकलक्विंटल7100015001300
28/03/2020 वांगीकोल्हापूर---क्विंटल4450025001500
28/03/2020 वांगीसोलापूरलोकलक्विंटल5730020001500
28/03/2020 वांगीजळगावलोकलक्विंटल25300600400
28/03/2020 वांगीपंढरपूरलोकलक्विंटल850020001330
28/03/2020 वांगीरत्नागिरीनं. ३क्विंटल80200030002500
28/03/2020 वांगीकराडलोकलक्विंटल6200025002500
28/03/2020 वांगीसातारा---क्विंटल35100012001100
28/03/2020 लसूणसोलापूरलोकलक्विंटल139450070006000
28/03/2020 मिरची (हिरवी)कोल्हापूर---क्विंटल5400050004500
28/03/2020 मिरची (हिरवी)सोलापूरलोकलक्विंटल76200030002250
28/03/2020 मिरची (हिरवी)जळगाव---क्विंटल35100025002000
28/03/2020 मिरची (हिरवी)पंढरपूर---क्विंटल17120030001500
28/03/2020 मिरची (हिरवी)रत्नागिरीलोकलक्विंटल105300050003500
28/03/2020 मिरची (हिरवी)कराडलोकलक्विंटल21300035003500
28/03/2020 मिरची (हिरवी)सातारा---क्विंटल41150020001750
29/03/2020 चिकुकराडहायब्रीडक्विंटल9200030003000
29/03/2020 द्राक्षकराडलोकलक्विंटल9150025002500
29/03/2020 कलिंगडकराडलोकलक्विंटल21500700700
29/03/2020 केळीपुणेलोकलक्विंटल5150020001750
29/03/2020 केळीकराडलोकलक्विंटल30100015001500
29/03/2020 लिंबूकोल्हापूर---क्विंटल25100035002250
29/03/2020 फणसपुणेलोकलक्विंटल780015001150
29/03/2020 सफरचंदकराडसिमला -नं. १क्विंटल30500065006500
29/03/2020 पावटाकराडलोकलक्विंटल6150020002000
29/03/2020 आलेपुणेलोकलक्विंटल9500060005500
29/03/2020 आलेकराडलोकलक्विंटल6300040004000
29/03/2020 अंबाडी भाजीपुणेलोकलनग100565
29/03/2020 बटाटापुणेलोकलक्विंटल30250030002750
29/03/2020 बटाटाकराडतळेगावक्विंटल150200022002200
29/03/2020 बटाटासातारा---क्विंटल129180025002150
29/03/2020 बीटपुणेलोकलक्विंटल22150020001750
29/03/2020 भेडीपुणेलोकलक्विंटल495300040003500
29/03/2020 भेडीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल1200020002000
29/03/2020 भेडीकराडलोकलक्विंटल9150025002500
29/03/2020 भेडीसातारा---क्विंटल24100015001250
29/03/2020 भोपळापुणेलोकलक्विंटल280014001100
29/03/2020 दुधी भोपळापुणेलोकलक्विंटल153150020001750
29/03/2020 दुधी भोपळाकराडलोकलक्विंटल980010001000
29/03/2020 दुधी भोपळासातारा---क्विंटल4400600500
29/03/2020 चाकवतपुणेलोकलनग1010586
29/03/2020 चवळी (शेंगा)पुणेलोकलक्विंटल4140018001600
29/03/2020 चवळी (पाला)पुणेलोकलनग1500454
29/03/2020 ढेमसेपुणेलोकलक्विंटल18100020001500
29/03/2020 फ्लॉवरकोल्हापूर---क्विंटल435001250875
29/03/2020 फ्लॉवरपुणेलोकलक्विंटल493600800700
29/03/2020 फ्लॉवरपंढरपूर---क्विंटल1700700700
29/03/2020 फ्लॉवरकराडलोकलक्विंटल12300500500
29/03/2020 फ्लॉवरसातारा---क्विंटल37150020001750
29/03/2020 गाजरपुणेलोकलक्विंटल41100016001300
29/03/2020 गाजरसातारा---क्विंटल368001000900
29/03/2020 गवारपुणेलोकलक्विंटल414300050004000
29/03/2020 गवारपंढरपूरलोकलक्विंटल2200020002000
29/03/2020 गवारकराडलोकलक्विंटल12350040004000
29/03/2020 गवारसातारा---क्विंटल27300040003500
29/03/2020 घेवडापुणेलोकलक्विंटल88300035003250
29/03/2020 घेवडाकराडलोकलक्विंटल18200023002300
29/03/2020 घोसाळी (भाजी)पुणेलोकलक्विंटल17120018001500
29/03/2020 कैरीपुणेलोकलक्विंटल27180025002150
29/03/2020 काकडीपुणेलोकलक्विंटल297100012001100
29/03/2020 काकडीपंढरपूरलोकलक्विंटल2500500500
29/03/2020 काकडीकराडलोकलक्विंटल2170010001000
29/03/2020 काकडीसातारा---क्विंटल288001000900
29/03/2020 कांदापुणेलोकलक्विंटल97180020001900
29/03/2020 कांदाकराडहालवाक्विंटल99130018001800
29/03/2020 कांदासातारा---क्विंटल656180022002000
29/03/2020 कांदा पातपुणेलोकलनग14125576
29/03/2020 कारलीपुणेलोकलक्विंटल173250035003000
29/03/2020 कारलीपंढरपूर---क्विंटल350010001000
29/03/2020 कारलीकराडलोकलक्विंटल9100015001500
29/03/2020 कारलीसातारा---क्विंटल168001000900
29/03/2020 कोबीकोल्हापूर----क्विंटल60300800550
29/03/2020 कोबीपुणेलोकलक्विंटल550400500450
29/03/2020 कोबीपंढरपूर----क्विंटल10200500300
29/03/2020 कोबीकराडलोकलक्विंटल15200400400
29/03/2020 कोबीसातारा----क्विंटल53300400350
29/03/2020 कोथिंबिरकोल्हापूर---क्विंटल13140035002450
29/03/2020 कोथिंबिरपुणेलोकलनग975408109
29/03/2020 कोथिंबिरपंढरपूरलोकलनग842155
29/03/2020 कोथिंबिरकराडलोकलनग4998233
29/03/2020 लसूणकराडनं. १क्विंटल24990001000010000
29/03/2020 मेथी (भाजी)कोल्हापूर---क्विंटल4280070004900
29/03/2020 मेथी (भाजी)पुणेलोकलनग298507108
29/03/2020 मेथी (भाजी)पंढरपूरलोकलनग91101010
29/03/2020 मेथी (भाजी)कराडलोकलनग6999344
29/03/2020 ढोवळी मिरचीपुणेलोकलक्विंटल258250030002750
29/03/2020 ढोवळी मिरचीकराडहायब्रीडक्विंटल9180022002200
29/03/2020 ढोवळी मिरचीसातारा---क्विंटल29100015001250
29/03/2020 मुळापुणेलोकलनग14008109
29/03/2020 पडवळपुणेलोकलक्विंटल27150020001750
29/03/2020 पालकपुणेलोकलनग10700454
29/03/2020 पालकपंढरपूरलोकलनग187255
29/03/2020 पालककराडलोकलनग198233
29/03/2020 पावटापुणेलोकलक्विंटल15300035003250
29/03/2020 पावटासातारा---क्विंटल10300040003500
29/03/2020 पुदिनापुणेलोकलनग3900343
29/03/2020 राजगिरापुणेलोकलनग629576
29/03/2020 शेपूपुणेलोकलनग1008888
29/03/2020 शेपूपंढरपूरलोकलनग52444
29/03/2020 शेवगापुणेलोकलक्विंटल70150020001750
29/03/2020 शेवगाकराडहायब्रीडक्विंटल12150020002000
29/03/2020 शेवगासातारा---क्विंटल61150020001750
29/03/2020 दोडका (शिराळी)पुणेलोकलक्विंटल137300040003500
29/03/2020 दोडका (शिराळी)कराडलोकलक्विंटल9130015001500
29/03/2020 सुरणपुणेलोकलक्विंटल12200040003000
29/03/2020 टोमॅटोकोल्हापूर---क्विंटल23150017001100
29/03/2020 टोमॅटोपुणेलोकलक्विंटल3069100012001100
29/03/2020 टोमॅटोपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल650010001000
29/03/2020 टोमॅटोकराडवैशालीक्विंटल18400600600
29/03/2020 टोमॅटोसातारा---क्विंटल110400600500
29/03/2020 तोंडलीपुणेलोकलक्विंटल72250030002750
29/03/2020 मटारपुणेलोकलक्विंटल158450050004750
29/03/2020 मटारकराडलोकलक्विंटल12450055005500
29/03/2020 मटारसातारा---क्विंटल22300040003500
29/03/2020 वाल भाजीपुणेलोकलक्विंटल23200030002500
29/03/2020 वाल पापडीपुणेलोकलक्विंटल15250030002750
29/03/2020 वांगीकोल्हापूर---क्विंटल5550025001500
29/03/2020 वांगीपुणेलोकलक्विंटल309200025002250
29/03/2020 वांगीपंढरपूरलोकलक्विंटल550023301660
29/03/2020 वांगीकराडलोकलक्विंटल1270010001000
29/03/2020 वांगीसातारा---क्विंटल33100015001250
29/03/2020 लसूणसातारा---क्विंटल8400080006000
29/03/2020 मिरची (हिरवी)कोल्हापूर---क्विंटल151100032002100
29/03/2020 मिरची (हिरवी)पुणेलोकलक्विंटल299400050004500
29/03/2020 मिरची (हिरवी)पंढरपूर---क्विंटल8150025002000
29/03/2020 मिरची (हिरवी)कराडलोकलक्विंटल9200030003000
29/03/2020 मिरची (हिरवी)सातारा---क्विंटल45200025002250