Home
Maharashtra State Agricultural Marketing Board
दिनांक:    19/1/2021      ते      20/1/2021
दिनांकशेतमालाचे नावबाजार समितीजात /प्रतपरिमाणआवक (क्वि.)कमीत कमी (रु.)जास्तीत जास्त (रु.)सरासरी दर (रु.)
19/01/2021 कापूसअकोलालोकलक्विंटल53561556155615
19/01/2021 कापूसअमरावती---क्विंटल40480057255262
19/01/2021 बाजरीजालनाहिरवीक्विंटल1041110013651285
19/01/2021 बाजरीअमरावती---क्विंटल1190020001950
19/01/2021 बाजरीसांगलीलोकलक्विंटल95215022002175
19/01/2021 बाजरीपुणेमहिकोक्विंटल29230027002550
19/01/2021 बाजरीबीडहायब्रीडक्विंटल6892514761120
19/01/2021 बाजरीमुंबईलोकलक्विंटल618200028002500
19/01/2021 गहूसोलापूरशरबतीक्विंटल782230529452505
19/01/2021 गहूजालना१४७क्विंटल890167517501730
19/01/2021 गहूअकोलालोकलक्विंटल42140015751500
19/01/2021 गहूअकोलाशरबतीक्विंटल30220027002500
19/01/2021 गहूअमरावती१४७क्विंटल1150016001550
19/01/2021 गहूअमरावतीलोकलक्विंटल35180019501875
19/01/2021 गहूसांगलीलोकलक्विंटल100200030002500
19/01/2021 गहूपुणेशरबतीक्विंटल56360042503950
19/01/2021 गहूनागपूरशरबतीक्विंटल300240030002850
19/01/2021 गहूबीडहायब्रीडक्विंटल15147520001600
19/01/2021 गहूवाशीम२१८९क्विंटल269150020591800
19/01/2021 गहूमुंबईलोकलक्विंटल5975200046003250
19/01/2021 गहूपरतूर२१८९क्विंटल6155016011575
19/01/2021 ज्वारीजालनाशाळूक्विंटल425150030001800
19/01/2021 ज्वारीअकोलाहायब्रीडक्विंटल3892521001000
19/01/2021 ज्वारीअमरावतीलोकलक्विंटल1120014501325
19/01/2021 ज्वारीजळगावहायब्रीडक्विंटल21170017001700
19/01/2021 ज्वारीसांगलीशाळूक्विंटल15265038003225
19/01/2021 ज्वारीपुणेमालदांडीक्विंटल136450048004700
19/01/2021 ज्वारीबीडमालदांडीक्विंटल65100017211500
19/01/2021 ज्वारीवाशीमहायब्रीडक्विंटल5110014001200
19/01/2021 ज्वारीमुंबईलोकलक्विंटल1480180045003500
19/01/2021 मकाजालनालालक्विंटल824100013501241
19/01/2021 मकाअकोलापिवळीक्विंटल3180018001800
19/01/2021 मकाअमरावतीलालक्विंटल1115012251189
19/01/2021 मकापुणेलालक्विंटल3190020001950
19/01/2021 मकापंढरपूरलालक्विंटल12120014001400
19/01/2021 मकामुंबईलोकलक्विंटल315180023002000
19/01/2021 नाचणी/ नागलीपुणेलोकलक्विंटल2335035003450
19/01/2021 तांदूळसोलापूरमसुराक्विंटल724236056003440
19/01/2021 तांदूळसांगलीलोकलक्विंटल455220060004100
19/01/2021 तांदूळपुणेबसमतीक्विंटल23700090008100
19/01/2021 तांदूळपुणेकोलमक्विंटल244320059004600
19/01/2021 तांदूळपुणेमसुराक्विंटल118250027502650
19/01/2021 तांदूळनागपूरलुचाईक्विंटल150220025002425
19/01/2021 तांदूळनागपूरपरमलक्विंटल244250027002650
19/01/2021 तांदूळनागपूरचिनोरक्विंटल150420045004425
19/01/2021 तांदूळमुंबईलोकलक्विंटल17409230075004900
19/01/2021 तांदूळमुंबईबसमतीक्विंटल96590001200010500
19/01/2021 बटबटीअकोलालोकलक्विंटल6240024002400
19/01/2021 चवळी बीमुंबईलोकलक्विंटल4697000100008500
19/01/2021 हरभराजालनालोकलक्विंटल19340042003500
19/01/2021 हरभराअकोलालोकलक्विंटल168350044003900
19/01/2021 हरभराअमरावतीलोकलक्विंटल65365043003975
19/01/2021 हरभरापुणे---क्विंटल17540058005650
19/01/2021 हरभरापंढरपूरचाफाक्विंटल1320032003200
19/01/2021 हरभरानागपूरलोकलक्विंटल15405042004162
19/01/2021 हरभरावाशीमचाफाक्विंटल76350041713800
19/01/2021 हरभरामुंबईलोकलक्विंटल1044540060005800
19/01/2021 हरभरा डाळमुंबईलोकलक्विंटल1034580062006000
19/01/2021 मसूरपुणे---क्विंटल18570062006000
19/01/2021 मसूरमुंबईलोकलक्विंटल54580062006000
19/01/2021 मसूर डाळमुंबईलोकलक्विंटल692630066006400
19/01/2021 मटकीसांगलीलोकलक्विंटल26500105008500
19/01/2021 मूगअकोलाहिरवाक्विंटल6370050004350
19/01/2021 मूगअमरावतीमोगलीक्विंटल1670070006850
19/01/2021 मूगअमरावतीचमकीक्विंटल1720074007300
19/01/2021 मूगसांगलीलोकलक्विंटल2750095008500
19/01/2021 मूगपुणेहिरवाक्विंटल17830086008500
19/01/2021 मूगवाशीमचमकीक्विंटल3500060005500
19/01/2021 मूगमुंबईलोकलक्विंटल13792001120010700
19/01/2021 मूग डाळमुंबईलोकलक्विंटल180295001200011000
19/01/2021 तूरसोलापूरलालक्विंटल111530058305700
19/01/2021 तूरजालनापांढराक्विंटल7035480060215675
19/01/2021 तूरजालनाकाळीक्विंटल32515053225227
19/01/2021 तूरजालनालालक्विंटल754545060685600
19/01/2021 तूरअकोलालालक्विंटल2726450061505800
19/01/2021 तूरअमरावतीलालक्विंटल2959580063006050
19/01/2021 तूरअमरावतीगज्जरक्विंटल1530056005450
19/01/2021 तूरनागपूरलालक्विंटल1711500061786008
19/01/2021 तूरबीडपांढराक्विंटल222470058865600
19/01/2021 तूरवाशीमलालक्विंटल2264540062115700
19/01/2021 तूरपरतूरलालक्विंटल90540055655450
19/01/2021 तूरपरतूरपांढराक्विंटल600545158005700
19/01/2021 तूर डाळमुंबईलोकलक्विंटल4448750095008500
19/01/2021 उडीदजालनाकाळाक्विंटल16600065006500
19/01/2021 उडीदअकोलाकाळाक्विंटल40410063005600
19/01/2021 उडीदअमरावतीलोकलक्विंटल1350050004250
19/01/2021 उडीदजळगावकाळाक्विंटल51520057005200
19/01/2021 उडीदपुणे---क्विंटल2820091008700
19/01/2021 उडीदवाशीमकाळाक्विंटल78420066005400
19/01/2021 उडीदमुंबईलोकलक्विंटल150700085007500
19/01/2021 उडीद डाळमुंबईलोकलक्विंटल9049000110009500
19/01/2021 वाटाणापुणे---क्विंटल20120001300012550
19/01/2021 वाटाणानागपूरलोकलक्विंटल150140015001475
19/01/2021 वाटाणामुंबईलोकलक्विंटल461100001200011000
19/01/2021 बडिशेपमुंबईलोकलक्विंटल19185001250010000
19/01/2021 भुईमुग शेंग (सुकी)अमरावतीलोकलक्विंटल15580061005950
19/01/2021 भुईमुग शेंग (सुकी)नागपूरलोकलक्विंटल8350040003875
19/01/2021 जवसअमरावती---क्विंटल1500052005100
19/01/2021 जवसनागपूरलोकलक्विंटल3220025002425
19/01/2021 नारळमुंबईलोकलक्विंटल475490030002000
19/01/2021 शेंगदाणेपुणेघुंगरुक्विंटल47880095009200
19/01/2021 शेंगदाणेमुंबईलोकलक्विंटल4738000110009500
19/01/2021 सोयाबिनजालनापिवळाक्विंटल700350044004350
19/01/2021 सोयाबिनअकोलापिवळाक्विंटल2737340044304150
19/01/2021 सोयाबिनअमरावतीलोकलक्विंटल7588370043754037
19/01/2021 सोयाबिनजळगाव---क्विंटल82420043004300
19/01/2021 सोयाबिननागपूरलोकलक्विंटल703400044904367
19/01/2021 सोयाबिनवाशीमपिवळाक्विंटल1142380053024500
19/01/2021 तीलअमरावतीपांढराक्विंटल2800090008500
19/01/2021 तीलअमरावतीगज्जरक्विंटल1650075007000
19/01/2021 तीलमुंबईलोकलक्विंटल57105001900012500
19/01/2021 गुळसोलापूरपिवळाक्विंटल243251330112900
19/01/2021 गुळसांगलीलोकलक्विंटल3376280036553228
19/01/2021 गुळपुणेनं. १क्विंटल83307532013138
19/01/2021 गुळपुणेनं. २क्विंटल70290130512976
19/01/2021 गुळमुंबईलोकलक्विंटल498350052004400
19/01/2021 साखरमुंबईलोकलक्विंटल2230312234223202
19/01/2021 अननसपुणेलोकलक्विंटल8060020001300
19/01/2021 अननसनागपूरलोकलक्विंटल320100040003250
19/01/2021 अंजीरपुणेलोकलक्विंटल4200070004500
19/01/2021 बोरसोलापूरलोकलक्विंटल200100035001500
19/01/2021 बोरनाशिक---क्विंटल12570018001200
19/01/2021 बोरजळगावलोकलक्विंटल107001000800
19/01/2021 बोरपुणेलोकलक्विंटल3840025001500
19/01/2021 चिकुसोलापूरलोकलक्विंटल21150035002500
19/01/2021 चिकुनाशिकलोकलक्विंटल34200035003000
19/01/2021 चिकुपुणेलोकलक्विंटल69100030002000
19/01/2021 चिकुनागपूरलोकलक्विंटल222200040003500
19/01/2021 डाळींबसोलापूरलोकलक्विंटल1761200170003500
19/01/2021 डाळींबनाशिकमृदुलाक्विंटल262000110008000
19/01/2021 डाळींबपंढरपूरभगवाक्विंटल2030001560010000
19/01/2021 डाळींबनागपूरलोकलक्विंटल3684000100008500
19/01/2021 द्राक्षसोलापूरलोकलनग650160280200
19/01/2021 द्राक्षनाशिकनं. १क्विंटल32190040003000
19/01/2021 द्राक्षजळगावनाशिकक्विंटल8300040003500
19/01/2021 द्राक्षपुणेलोकलक्विंटल942000120007000
19/01/2021 द्राक्षनागपूरनाशिकक्विंटल196400060005500
19/01/2021 कलिंगडसोलापूरलोकलक्विंटल1572001000500
19/01/2021 कलिंगडपुणेलोकलक्विंटल1374001000700
19/01/2021 केळीजळगावभुसावळीक्विंटल5350550450
19/01/2021 केळीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल220276352300
19/01/2021 केळीनागपूरभुसावळीक्विंटल12450550525
19/01/2021 लिंबूसोलापूरलोकलक्विंटल42100033001500
19/01/2021 लिंबूनाशिकहायब्रीडक्विंटल7075017501250
19/01/2021 लिंबूजळगाव---क्विंटल10120018001500
19/01/2021 लिंबूपुणेलोकलक्विंटल18620020001100
19/01/2021 लिंबूमुंबईलोकलक्विंटल115180024002100
19/01/2021 मोसंबीनाशिक---क्विंटल40250040003500
19/01/2021 मोसंबीजळगाव---क्विंटल7500050005000
19/01/2021 मोसंबीपुणेलोकलक्विंटल177190050003500
19/01/2021 मोसंबीनागपूरनं. २क्विंटल100250028002725
19/01/2021 मोसंबीनागपूरनं. ३क्विंटल57120014001350
19/01/2021 मोसंबीनागपूरनं. १क्विंटल400300034003300
19/01/2021 पपईसोलापूरलोकलक्विंटल10200500300
19/01/2021 पपईजळगाव---क्विंटल12400800600
19/01/2021 पपईपुणेलोकलक्विंटल1985001000800
19/01/2021 पेअरपुणे---क्विंटल1580001200010000
19/01/2021 पेरुनाशिकलोकलक्विंटल2262512501000
19/01/2021 पेरुपुणेलोकलक्विंटल72250055004000
19/01/2021 फणसनागपूरलोकलक्विंटल15180020001950
19/01/2021 प्लमपुणेलोकलक्विंटल144000120008000
19/01/2021 रामफळपुणेलोकलक्विंटल3400070005500
19/01/2021 सफरचंदकोल्हापूर---क्विंटल5400060004500
19/01/2021 सफरचंदसोलापूरलोकलनग460080018001000
19/01/2021 सफरचंदनाशिकडिलीशियस -नं. १क्विंटल1406000110008500
19/01/2021 सफरचंदपुणेलोकलक्विंटल45540001600010000
19/01/2021 सफरचंदनागपूरसिमला -नं. १क्विंटल150600080007500
19/01/2021 संत्रीनाशिक---क्विंटल95200035002500
19/01/2021 संत्रीजळगावलोकलक्विंटल8200020002000
19/01/2021 संत्रीपुणेलोकलक्विंटल153130061003700
19/01/2021 संत्रीनागपूरलोकलक्विंटल129770022002100
19/01/2021 सिताफळपुणेलोकलक्विंटल25750001500010000
19/01/2021 स्ट्रॉबेरीपुणेलोकलक्विंटल21400080006000
19/01/2021 टरबूजनाशिकहायब्रीडक्विंटल370300700500
19/01/2021 आवळापुणेलोकलक्विंटल45150025002000
19/01/2021 आवळानागपूर---क्विंटल5300035003375
19/01/2021 खरबुजसोलापूरलोकलनग432501700800
19/01/2021 खरबुजपुणेलोकलक्विंटल36120022001700
19/01/2021 शहाळेपुणेलोकलक्विंटल5003001000700
19/01/2021 आलेजळगाव---क्विंटल40120018001500
19/01/2021 आलेपुणेलोकलक्विंटल43350019001200
19/01/2021 आलेनागपूरलोकलक्विंटल1042180024002250
19/01/2021 आलेमुंबईलोकलक्विंटल1374140024001900
19/01/2021 आलेसातारा---क्विंटल8100020001500
19/01/2021 अंबाडी भाजीपुणेलोकलनग600354
19/01/2021 आंबट चुकापुणेलोकलनग450676
19/01/2021 अर्वीपुणेलोकलक्विंटल3200025002250
19/01/2021 अर्वीमुंबईलोकलक्विंटल217200030002500
19/01/2021 आवळामुंबईलोकलक्विंटल402240028002600
19/01/2021 बटाटासोलापूरलोकलक्विंटल158120020001000
19/01/2021 बटाटानाशिक---क्विंटल2590110018501250
19/01/2021 बटाटाजळगाव---क्विंटल300100018501500
19/01/2021 बटाटापुणेलोकलक्विंटल600580018001300
19/01/2021 बटाटानागपूरलोकलक्विंटल3218130016001525
19/01/2021 बटाटासातारा---क्विंटल249150020001750
19/01/2021 बीटपुणेलोकलक्विंटल1196001000800
19/01/2021 बीटमुंबईलोकलक्विंटल82100016001300
19/01/2021 भेडीसोलापूरलोकलक्विंटल1980030002000
19/01/2021 भेडीनाशिकहायब्रीडक्विंटल42166033302500
19/01/2021 भेडीजळगावलोकलक्विंटल11100020001500
19/01/2021 भेडीपुणेलोकलक्विंटल195120035002350
19/01/2021 भेडीनागपूरलोकलक्विंटल15250026002575
19/01/2021 भेडीपनवेलनं. १क्विंटल39300032003100
19/01/2021 भेडीमुंबईनं. १क्विंटल929300032003100
19/01/2021 भेडीरत्नागिरीनं. २क्विंटल75150035002000
19/01/2021 भेडीसातारा---क्विंटल21200025002250
19/01/2021 भोपळापुणेलोकलक्विंटल416001000800
19/01/2021 भोपळामुंबईलोकलक्विंटल1330100012001100
19/01/2021 दुधी भोपळानाशिकहायब्रीडक्विंटल83846515001335
19/01/2021 दुधी भोपळापुणेलोकलक्विंटल18050015001000
19/01/2021 दुधी भोपळानागपूरलोकलक्विंटल20700800775
19/01/2021 दुधी भोपळापनवेलनं. १क्विंटल3780012001000
19/01/2021 दुधी भोपळामुंबईलोकलक्विंटल2506001000800
19/01/2021 दुधी भोपळासातारा---क्विंटल7300500400
19/01/2021 चाकवतसोलापूरलोकलनग672200500300
19/01/2021 चाकवतपुणेलोकलनग500364
19/01/2021 चवळी (शेंगा)जळगावलोकलक्विंटल8150025002000
19/01/2021 चवळी (शेंगा)पुणेलोकलक्विंटल8150030002250
19/01/2021 चवळी (शेंगा)मुंबईलोकलक्विंटल191200025002300
19/01/2021 चवळी (पाला)पुणेलोकलनग4500454
19/01/2021 चवळी (पाला)नागपूरलोकलक्विंटल10120015001375
19/01/2021 डबल बीपुणेलोकलक्विंटल10350070005250
19/01/2021 ढेमसेपुणेलोकलक्विंटल3200030002500
19/01/2021 ढेमसेमुंबईलोकलक्विंटल62160024002000
19/01/2021 फरस बीमुंबईलोकलक्विंटल145180024002100
19/01/2021 फ्लॉवरकोल्हापूर---क्विंटल168250750500
19/01/2021 फ्लॉवरसोलापूरलोकलनग9240160600400
19/01/2021 फ्लॉवरनाशिकहायब्रीडक्विंटल11465701110860
19/01/2021 फ्लॉवरजळगावलोकलक्विंटल80400600500
19/01/2021 फ्लॉवरपुणेलोकलक्विंटल987300600450
19/01/2021 फ्लॉवरनागपूरलोकलक्विंटल60700800775
19/01/2021 फ्लॉवरमुंबईलोकलक्विंटल3343600800700
19/01/2021 फ्लॉवररत्नागिरीनं. १क्विंटल60200030002500
19/01/2021 फ्लॉवरसातारा---क्विंटल68400600500
19/01/2021 गाजरसोलापूरलोकलक्विंटल553001000700
19/01/2021 गाजरजळगावलोकलक्विंटल2080016001200
19/01/2021 गाजरपुणेलोकलक्विंटल1382100016001300
19/01/2021 गाजरनागपूरलोकलक्विंटल120120013001275
19/01/2021 गाजरमुंबईलोकलक्विंटल2998160020001800
19/01/2021 गाजरसातारा---क्विंटल44150020001750
19/01/2021 गवारसोलापूरलोकलक्विंटल3150045002500
19/01/2021 गवारनाशिकहायब्रीडक्विंटल4150035002500
19/01/2021 गवारजळगावलोकलक्विंटल4250025002500
19/01/2021 गवारपुणेलोकलक्विंटल76400070005500
19/01/2021 गवारनागपूरलोकलक्विंटल10240025002475
19/01/2021 गवारपनवेलनं. १क्विंटल26400045004250
19/01/2021 गवारमुंबईलोकलक्विंटल88350045004000
19/01/2021 गवारसातारा---क्विंटल8400050004500
19/01/2021 घेवडासोलापूरलोकलक्विंटल3100032502000
19/01/2021 घेवडापुणेलोकलक्विंटल236150030002250
19/01/2021 घेवडापनवेलनं. १क्विंटल28240028002600
19/01/2021 घेवडामुंबईलोकलक्विंटल191250030002800
19/01/2021 घोसाळी (भाजी)पुणेलोकलक्विंटल8150030002250
19/01/2021 हरभरा (पेंडी)पुणेलोकलनग4025486
19/01/2021 कढिपत्तामुंबईलोकलक्विंटल172500060005500
19/01/2021 कैरीपुणेलोकलक्विंटल5700080007500
19/01/2021 कैरीमुंबईलोकलक्विंटल60500060005500
19/01/2021 काकडीसोलापूरलोकलक्विंटल1770025001500
19/01/2021 काकडीनाशिकहायब्रीडक्विंटल500150032502500
19/01/2021 काकडीजळगावलोकलक्विंटल780015001200
19/01/2021 काकडीपुणेलोकलक्विंटल38760020001300
19/01/2021 काकडीनागपूरलोकलक्विंटल20140015001475
19/01/2021 काकडीपनवेलनं. १क्विंटल37200022002100
19/01/2021 काकडीमुंबईनं. १क्विंटल501120016001400
19/01/2021 काकडीरत्नागिरी---क्विंटल30150030002500
19/01/2021 काकडीसातारा---क्विंटल8100015001250
19/01/2021 कांदाकोल्हापूर---क्विंटल2389150033002900
19/01/2021 कांदासोलापूरलालक्विंटल3957220036252500
19/01/2021 कांदानाशिकपोळक्विंटल136082535502400
19/01/2021 कांदालासलगावलालक्विंटल20776100032982851
19/01/2021 कांदाजळगावलालक्विंटल1635170030002400
19/01/2021 कांदापुणेलोकलक्विंटल16202150032002350
19/01/2021 कांदापंढरपूरलालक्विंटल919100035002800
19/01/2021 कांदानागपूरलालक्विंटल2000250030002875
19/01/2021 कांदानागपूरपांढराक्विंटल699220025002425
19/01/2021 कांदासातारा---क्विंटल284150030002250
19/01/2021 कांदा पातसोलापूरलोकलनग564400600500
19/01/2021 कांदा पातपुणेलोकलनग992051210
19/01/2021 कांदा पातमुंबईलोकलक्विंटल39880020001400
19/01/2021 करडईपुणेलोकलनग900454
19/01/2021 कारलीसोलापूरलोकलक्विंटल7100028002000
19/01/2021 कारलीनाशिकहायब्रीडक्विंटल57291545853750
19/01/2021 कारलीजळगावलोकलक्विंटल2200020002000
19/01/2021 कारलीपुणेलोकलक्विंटल105180030002400
19/01/2021 कारलीनागपूरलोकलक्विंटल15240025002475
19/01/2021 कारलीपनवेलनं. १क्विंटल32300035003250
19/01/2021 कारलीमुंबईलोकलक्विंटल189200024002200
19/01/2021 कारलीरत्नागिरीनं. २क्विंटल50200025002200
19/01/2021 कारलीसातारा---क्विंटल5150025002000
19/01/2021 केळी (कच्ची)मुंबईलोकलक्विंटल39280034003100
19/01/2021 कोबीकोल्हापूर----क्विंटल251200400300
19/01/2021 कोबीसोलापूरलोकलक्विंटल89200800400
19/01/2021 कोबीनाशिकहायब्रीडक्विंटल1096165290215
19/01/2021 कोबीजळगावलोकलक्विंटल45300500400
19/01/2021 कोबीपुणेलोकलक्विंटल674200400300
19/01/2021 कोबीनागपूरलोकलक्विंटल100400500475
19/01/2021 कोबीमुंबईलोकलक्विंटल13756001000800
19/01/2021 कोबीरत्नागिरीनं. २क्विंटल60300600400
19/01/2021 कोबीसातारा----क्विंटल41400500450
19/01/2021 कोहळापुणेलोकलक्विंटल105120015001350
19/01/2021 कोहळानागपूरलोकलक्विंटल259001000950
19/01/2021 कोहळामुंबईलोकलक्विंटल70160028002200
19/01/2021 कोथिंबिरकोल्हापूर---क्विंटल20140042002800
19/01/2021 कोथिंबिरसोलापूरलोकलनग8101200600350
19/01/2021 कोथिंबिरपुणेलोकलनग97477375
19/01/2021 कोथिंबिरनागपूरलोकलक्विंटल278001000950
19/01/2021 कोथिंबिरमुंबईलोकलक्विंटल937120022001700
19/01/2021 कोथिंबिररत्नागिरीनं. २क्विंटल50007109
19/01/2021 लसूणनाशिकहायब्रीडक्विंटल10300094003700
19/01/2021 लसूणपुणेलोकलक्विंटल6135500100007750
19/01/2021 मका (कणीस)जळगावलोकलक्विंटल25400800600
19/01/2021 मका (कणीस)पुणेलोकलक्विंटल18270012001000
19/01/2021 मेथी (भाजी)कोल्हापूर---क्विंटल4140021001750
19/01/2021 मेथी (भाजी)पुणेलोकलनग34900597
19/01/2021 मेथी (भाजी)नागपूरलोकलक्विंटल20140015001475
19/01/2021 मेथी (भाजी)मुंबईलोकलक्विंटल444110022001650
19/01/2021 मेथी भाजीसोलापूरलोकलनग4799300600400
19/01/2021 मेथी भाजीजळगावलोकलक्विंटल1580015001200
19/01/2021 ढोवळी मिरचीसोलापूरलोकलक्विंटल1314001000700
19/01/2021 ढोवळी मिरचीनाशिकहायब्रीडक्विंटल103187528752500
19/01/2021 ढोवळी मिरचीपुणेलोकलक्विंटल232150030002250
19/01/2021 ढोवळी मिरचीनागपूरलोकलक्विंटल30200022002150
19/01/2021 ढोवळी मिरचीमुंबईलोकलक्विंटल794220024002300
19/01/2021 ढोवळी मिरचीरत्नागिरीनं. २क्विंटल60200030002500
19/01/2021 ढोवळी मिरचीसातारा---क्विंटल24200025002250
19/01/2021 मुळाजळगावलोकलक्विंटल2600600600
19/01/2021 मुळापुणेलोकलनग4350486
19/01/2021 मुळानागपूरलोकलक्विंटल10700800775
19/01/2021 मुळामुंबईलोकलक्विंटल8120016001400
19/01/2021 पडवळपुणेलोकलक्विंटल31200030002500
19/01/2021 पडवळपनवेलनं. १क्विंटल34300032003100
19/01/2021 पडवळमुंबईलोकलक्विंटल55160020001800
19/01/2021 पालकसोलापूरलोकलनग871100200150
19/01/2021 पालकजळगावलोकलक्विंटल2180018001800
19/01/2021 पालकपुणेलोकलनग17500364
19/01/2021 पालकनागपूरलोकलक्विंटल25700800775
19/01/2021 पालकमुंबईलोकलक्विंटल607400800600
19/01/2021 पावटापुणेलोकलक्विंटल28300050004000
19/01/2021 पावटासातारा---क्विंटल21300045003700
19/01/2021 फणस (भाजी)मुंबईलोकलक्विंटल100300040003500
19/01/2021 पुदिनापुणेलोकलनग10340132
19/01/2021 पुदिनामुंबईलोकलक्विंटल1586001000800
19/01/2021 राजगिरापुणेलोकलनग900465
19/01/2021 रताळीमुंबईलोकलक्विंटल475200026002300
19/01/2021 शेपूसोलापूरलोकलनग1125400600500
19/01/2021 शेपूपुणेलोकलनग1250375
19/01/2021 शेपूमुंबईलोकलक्विंटल7780012001000
19/01/2021 शेवगाजळगावलोकलक्विंटल4300030003000
19/01/2021 शेवगापुणेलोकलक्विंटल59350070005250
19/01/2021 शेवगामुंबईलोकलक्विंटल392500070006000
19/01/2021 शेवगासातारा---क्विंटल7500060005500
19/01/2021 दोडका (शिराळी)सोलापूरलोकलक्विंटल550015001000
19/01/2021 दोडका (शिराळी)नाशिकलोकलक्विंटल23416550004585
19/01/2021 दोडका (शिराळी)पुणेलोकलक्विंटल72150025002000
19/01/2021 दोडका (शिराळी)पनवेलनं. १क्विंटल32300032003100
19/01/2021 दोडका (शिराळी)मुंबईलोकलक्विंटल432200028002400
19/01/2021 सुरणपुणेलोकलक्विंटल14200025002250
19/01/2021 सुरणमुंबईलोकलक्विंटल200100018001400
19/01/2021 टोमॅटोकोल्हापूर---क्विंटल300200500350
19/01/2021 टोमॅटोसोलापूरवैशालीक्विंटल148100450200
19/01/2021 टोमॅटोजळगाववैशालीक्विंटल130300500400
19/01/2021 टोमॅटोपुणेलोकलक्विंटल1670300500400
19/01/2021 टोमॅटोनागपूरलोकलक्विंटल100500600575
19/01/2021 टोमॅटोनागपूरवैशालीक्विंटल309001000975
19/01/2021 टोमॅटोमुंबईनं. १क्विंटल192580012001000
19/01/2021 टोमॅटोरत्नागिरीनं. १क्विंटल60300600400
19/01/2021 टोमॅटोसातारा---क्विंटल76400500450
19/01/2021 तोंडलीपुणेलोकलक्विंटल35200030002500
19/01/2021 तोंडलीनागपूरलोकलक्विंटल10180020001950
19/01/2021 तोंडलीमुंबईलोकलक्विंटल148440048004600
19/01/2021 मटारपुणेलोकलक्विंटल1408120020001600
19/01/2021 मटारमुंबईलोकलक्विंटल4807150020001800
19/01/2021 मटाररत्नागिरीनं. १क्विंटल50200030002500
19/01/2021 मटारसातारा---क्विंटल100180022002000
19/01/2021 वाल भाजीपुणेलोकलक्विंटल10200030002500
19/01/2021 वाल भाजीनागपूरलोकलक्विंटल10350036003575
19/01/2021 वाल पापडीजळगावलोकलक्विंटल3200020002000
19/01/2021 वाल पापडीपुणेलोकलक्विंटल30200040003000
19/01/2021 वालवडपुणेलोकलक्विंटल26200035002750
19/01/2021 वालवडमुंबईलोकलक्विंटल12220024002300
19/01/2021 वांगीकोल्हापूर---क्विंटल50100030002000
19/01/2021 वांगीसोलापूरलोकलक्विंटल4540030001500
19/01/2021 वांगीनाशिकहायब्रीडक्विंटल154200070004000
19/01/2021 वांगीजळगावलोकलक्विंटल286001200800
19/01/2021 वांगीपुणेलोकलक्विंटल299100035002250
19/01/2021 वांगीनागपूरलोकलक्विंटल40700800775
19/01/2021 वांगीमुंबईलोकलक्विंटल46580020001400
19/01/2021 वांगीरत्नागिरीनं. ३क्विंटल60200035003000
19/01/2021 वांगीसातारा---क्विंटल21150025002000
19/01/2021 पिकेडोरनाशिक---क्विंटल7100012501125
19/01/2021 भुईमुग शेंग (ओली)मुंबई---क्विंटल929300032003100
19/01/2021 तूपमुंबईलोकलक्विंटल13200048000042000
19/01/2021 आले (सुंठ)मुंबईलोकलक्विंटल11150003500020000
19/01/2021 चिंचमुंबईलोकलक्विंटल244450085007500
19/01/2021 धनेसांगलीलोकलक्विंटल1700080007500
19/01/2021 धनेपुणे---क्विंटल26100120009100
19/01/2021 धनेमुंबईलोकलक्विंटल44860001500013000
19/01/2021 हळद/ हळकुंडमुंबईलोकलक्विंटल5080001300010000
19/01/2021 इतर मसालेमुंबई---क्विंटल190000130000120000
19/01/2021 जिरेमुंबईलोकलक्विंटल86105001650015000
19/01/2021 काजूमुंबईलोकलक्विंटल25770000110000100000
19/01/2021 लसूणसोलापूरलोकलक्विंटल1794500100008000
19/01/2021 लसूणनागपूरलोकलक्विंटल570300080006750
19/01/2021 लसूणसातारा---क्विंटल12300070005000
19/01/2021 मेथीमुंबई---क्विंटल716000100007500
19/01/2021 मिरची (हिरवी)कोल्हापूर---क्विंटल147150035002500
19/01/2021 मिरची (हिरवी)सोलापूरलोकलक्विंटल55180030002000
19/01/2021 मिरची (हिरवी)जळगावलवंगीक्विंटल24200030002500
19/01/2021 मिरची (हिरवी)जळगाव---क्विंटल45150025002000
19/01/2021 मिरची (हिरवी)पुणेलोकलक्विंटल840250032002850
19/01/2021 मिरची (हिरवी)नागपूरलोकलक्विंटल35280030002950
19/01/2021 मिरची (हिरवी)मुंबईज्वालाक्विंटल1919360040003800
19/01/2021 मिरची (हिरवी)रत्नागिरीलोकलक्विंटल70200035003000
19/01/2021 मिरची (हिरवी)सातारा---क्विंटल33300040003500
19/01/2021 मिरची (लाल)नागपूरलोकलक्विंटल129180001300011750
19/01/2021 मिरची (लाल)मुंबईलोकलक्विंटल544200004000030000
19/01/2021 मोहरीमुंबईलोकलक्विंटल10600090007000
19/01/2021 सुपारीमुंबईलोकलक्विंटल73400005000045000
19/01/2021 वेलचीमुंबईलोकलक्विंटल90150000370000350000
19/01/2021 पिस्तामुंबई---क्विंटल80120000200000160000
19/01/2021 अंजीर (सुके)मुंबई---क्विंटल346000010000080000