Home
Maharashtra State Agricultural Marketing Board
दिनांक:    11/7/2020      ते      12/7/2020
दिनांकशेतमालाचे नावबाजार समितीजात /प्रतपरिमाणआवक (क्वि.)कमीत कमी (रु.)जास्तीत जास्त (रु.)सरासरी दर (रु.)
11/07/2020 कापूसअकोलालोकलक्विंटल1318525053555350
11/07/2020 भात - धानआरमोरीजयश्रीरामक्विंटल45192020602050
11/07/2020 गहूअकलुजशरबतीक्विंटल6170017001700
11/07/2020 गहूसोलापूरशरबतीक्विंटल814237529302690
11/07/2020 गहूअकोलालोकलक्विंटल148169018501700
11/07/2020 गहूपुणेशरबतीक्विंटल23380046004250
11/07/2020 ज्वारीअकोलाहायब्रीडक्विंटल79001000950
11/07/2020 ज्वारीपुणेमालदांडीक्विंटल119430050004700
11/07/2020 तांदूळसोलापूरमसुराक्विंटल754295056753730
11/07/2020 तांदूळपुणेकोलमक्विंटल129320052004250
11/07/2020 तांदूळपुणेबसमतीक्विंटल6700095008300
11/07/2020 तांदूळपुणेमसुराक्विंटल62160028002700
11/07/2020 हरभराअकोलालोकलक्विंटल248397542754200
11/07/2020 हरभरापुणे---क्विंटल13480052005050
11/07/2020 मसूरपुणे---क्विंटल5600068006450
11/07/2020 मूगअकोलाहिरवाक्विंटल20420061005800
11/07/2020 तूरअकोलालालक्विंटल231500058655800
11/07/2020 उडीदअकोलाकाळाक्विंटल107200060003600
11/07/2020 उडीदपुणे---क्विंटल1740084007950
11/07/2020 वाटाणापुणे---क्विंटल10150001850016800
11/07/2020 भुईमुग शेंग (सुकी)अकलुजघुंगरुक्विंटल9250030002800
11/07/2020 शेंगदाणेपुणेघुंगरुक्विंटल39880095009200
11/07/2020 सोयाबिनअकोलापिवळाक्विंटल808340036503600
11/07/2020 तीलअकोलालोकलक्विंटल2800080008000
11/07/2020 गुळपुणेनं. १क्विंटल132345135013476
11/07/2020 गुळपुणेनं. २क्विंटल38341534253420
11/07/2020 आंबानाशिकनं. १क्विंटल130250050004000
11/07/2020 आंबाजळगाव---क्विंटल40300050004000
11/07/2020 चिकुअकलुजनं. १क्विंटल17100016001400
11/07/2020 चिकुपंढरपूरलोकलक्विंटल2150015001500
11/07/2020 डाळींबसोलापूरलोकलक्विंटल104550060002000
11/07/2020 डाळींबनाशिकमृदुलाक्विंटल155250055003750
11/07/2020 डाळींबजळगावगणेशक्विंटल20300060004500
11/07/2020 डाळींबपंढरपूरभगवाक्विंटल7550045002500
11/07/2020 कलिंगडअकलुजलोकलक्विंटल28300450400
11/07/2020 केळीनाशिकभुसावळीक्विंटल405001000750
11/07/2020 केळीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल100500500500
11/07/2020 लिंबूअकलुजकागदीनग4800111
11/07/2020 लिंबूकोल्हापूर---क्विंटल6850015001000
11/07/2020 लिंबूसोलापूरलोकलक्विंटल227001000800
11/07/2020 लिंबूनाशिकहायब्रीडक्विंटल125600950600
11/07/2020 लिंबूजळगाव---क्विंटल65001000700
11/07/2020 मोसंबीकोल्हापूर---क्विंटल18180048003300
11/07/2020 पपईसोलापूरलोकलक्विंटल10500500500
11/07/2020 पपईनाशिक---क्विंटल4080020001500
11/07/2020 पपईजळगाव---क्विंटल3150015001500
11/07/2020 पेरुसोलापूरलोकलक्विंटल15150025002000
11/07/2020 फणसनागपूरलोकलक्विंटल20140015001475
11/07/2020 सफरचंदकोल्हापूर---क्विंटल1785001450011500
11/07/2020 सफरचंदसोलापूरलोकलनग1270180026002100
11/07/2020 सफरचंदनाशिकडिलीशियस -नं. १क्विंटल6095001600013000
11/07/2020 पावटाकराडलोकलक्विंटल12200022002200
11/07/2020 शहाळेनाशिक---क्विंटल67210033002600
11/07/2020 आलेजळगाव---क्विंटल58150032002200
11/07/2020 आलेनागपूरलोकलक्विंटल744400065005875
11/07/2020 आलेमुंबईलोकलक्विंटल667450060005250
11/07/2020 आलेरत्नागिरीनं. २क्विंटल65400050004500
11/07/2020 अंबाडी भाजीसोलापूरलोकलनग100200400300
11/07/2020 आंबट चुकापंढरपूर---नग7101010
11/07/2020 अर्वीमुंबईलोकलक्विंटल334280032003000
11/07/2020 बटाटाअकलुजतळेगावक्विंटल112210023002200
11/07/2020 बटाटासोलापूरलोकलक्विंटल848140023002000
11/07/2020 बटाटानाशिक---क्विंटल870160021001700
11/07/2020 बटाटाजळगाव---क्विंटल220120018001500
11/07/2020 बटाटानागपूरलोकलक्विंटल3335170022002075
11/07/2020 भेडीअकलुज---क्विंटल16120020001500
11/07/2020 भेडीसोलापूरलोकलक्विंटल2750020001000
11/07/2020 भेडीनाशिकहायब्रीडक्विंटल21125019151460
11/07/2020 भेडीजळगावलोकलक्विंटल6100020001500
11/07/2020 भेडीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल830016001000
11/07/2020 भेडीमुंबईनं. २क्विंटल529180020001900
11/07/2020 भेडीमुंबईनं. १क्विंटल133200024002200
11/07/2020 भेडीरत्नागिरीनं. २क्विंटल90100020001500
11/07/2020 भेडीकराडलोकलक्विंटल9150020002000
11/07/2020 भोपळामुंबईलोकलक्विंटल460140018001600
11/07/2020 दुधी भोपळानाशिकहायब्रीडक्विंटल7505351035800
11/07/2020 दुधी भोपळाकराडलोकलक्विंटल6100015001500
11/07/2020 चाकवतसोलापूरलोकलनग300200600300
11/07/2020 फ्लॉवरअकलुज---क्विंटल14150020001800
11/07/2020 फ्लॉवरकोल्हापूर---क्विंटल1285001000750
11/07/2020 फ्लॉवरसोलापूरलोकलनग304880016001200
11/07/2020 फ्लॉवरनाशिकहायब्रीडक्विंटल274100018201285
11/07/2020 फ्लॉवरजळगावलोकलक्विंटल11150020001700
11/07/2020 फ्लॉवरपंढरपूर---क्विंटल1030020001000
11/07/2020 फ्लॉवरमुंबईलोकलक्विंटल533140018001600
11/07/2020 फ्लॉवररत्नागिरीनं. १क्विंटल69200025002200
11/07/2020 फ्लॉवरकराडलोकलक्विंटल15100015001500
11/07/2020 गाजरजळगावलोकलक्विंटल1100010001000
11/07/2020 गाजरमुंबईलोकलक्विंटल687180022002000
11/07/2020 गवारअकलुजलोकलक्विंटल3300045004000
11/07/2020 गवारसोलापूरलोकलक्विंटल7100025001500
11/07/2020 गवारजळगावलोकलक्विंटल3300030003000
11/07/2020 गवारपंढरपूरलोकलक्विंटल2220022002200
11/07/2020 गवारमुंबईलोकलक्विंटल175360042003900
11/07/2020 गवाररत्नागिरीनं. २क्विंटल54300040003500
11/07/2020 गवारकराडलोकलक्विंटल3200025002500
11/07/2020 घेवडापंढरपूरहायब्रीडक्विंटल5200040003000
11/07/2020 घेवडामुंबईलोकलक्विंटल12360040003800
11/07/2020 घेवडारत्नागिरीनं. २क्विंटल21400050004500
11/07/2020 कढिपत्तामुंबईलोकलक्विंटल16280030002900
11/07/2020 काकडीअकलुजनं. १क्विंटल12150023002000
11/07/2020 काकडीसोलापूरलोकलक्विंटल350020001000
11/07/2020 काकडीनाशिकहायब्रीडक्विंटल675175025002250
11/07/2020 काकडीजळगावलोकलक्विंटल8300030003000
11/07/2020 काकडीपंढरपूरलोकलक्विंटल440020001500
11/07/2020 काकडीमुंबईनं. १क्विंटल72180020001900
11/07/2020 कांदानाशिकउन्हाळीक्विंटल1401225730575
11/07/2020 कांदाजळगावलालक्विंटल111225700550
11/07/2020 कांदापंढरपूरलालक्विंटल501150900600
11/07/2020 कांदानागपूरपांढराक्विंटल1021110019001700
11/07/2020 कांदाकराडहालवाक्विंटल20150013001300
11/07/2020 कारलीअकलुजलोकलक्विंटल12200030002500
11/07/2020 कारलीसोलापूरलोकलक्विंटल4150025002000
11/07/2020 कारलीनाशिकहायब्रीडक्विंटल61167023352085
11/07/2020 कारलीपंढरपूर---क्विंटल650023602000
11/07/2020 कारलीमुंबईलोकलक्विंटल40280032003000
11/07/2020 कारलीरत्नागिरीनं. २क्विंटल51200040003000
11/07/2020 कारलीकराडलोकलक्विंटल9250030003000
11/07/2020 कोबीअकलुजलोकलक्विंटल16300500400
11/07/2020 कोबीकोल्हापूर----क्विंटल2278001000900
11/07/2020 कोबीसोलापूरलोकलक्विंटल15600800700
11/07/2020 कोबीनाशिकहायब्रीडक्विंटल58650014151040
11/07/2020 कोबीपंढरपूर----क्विंटल9400900700
11/07/2020 कोबीमुंबईलोकलक्विंटल85880014001100
11/07/2020 कोबीरत्नागिरीनं. २क्विंटल75100016001300
11/07/2020 कोबीकराडलोकलक्विंटल21800900900
11/07/2020 कोहळामुंबईलोकलक्विंटल40300035003300
11/07/2020 कोथिंबिरअकलुज---नग4000101512
11/07/2020 कोथिंबिरकोल्हापूर---क्विंटल36140049003150
11/07/2020 कोथिंबिरसोलापूरलोकलनग2650200600300
11/07/2020 कोथिंबिरपंढरपूरलोकलनग12872106
11/07/2020 कोथिंबिरमुंबईलोकलक्विंटल393100025001750
11/07/2020 कोथिंबिररत्नागिरीनं. २नग129005108
11/07/2020 लसूणअकलुज---क्विंटल8500070006500
11/07/2020 लसूणनाशिकहायब्रीडक्विंटल253500100007500
11/07/2020 मेथी (भाजी)अकलुज---नग4507108
11/07/2020 मेथी (भाजी)कोल्हापूर---क्विंटल12350091006300
11/07/2020 मेथी (भाजी)पंढरपूरलोकलनग90274
11/07/2020 मेथी (भाजी)मुंबईलोकलक्विंटल56100025001750
11/07/2020 मेथी भाजीसोलापूरलोकलनग750600800700
11/07/2020 ढोवळी मिरचीसोलापूरलोकलक्विंटल4100025002000
11/07/2020 ढोवळी मिरचीनाशिकहायब्रीडक्विंटल78562581256875
11/07/2020 ढोवळी मिरचीपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल3100040002500
11/07/2020 ढोवळी मिरचीमुंबईलोकलक्विंटल276400048004400
11/07/2020 ढोवळी मिरचीरत्नागिरीनं. २क्विंटल85250035003000
11/07/2020 ढोवळी मिरचीकराडहायब्रीडक्विंटल9300035003500
11/07/2020 पालकअकलुज---नग700344
11/07/2020 पालकसोलापूरलोकलनग500200400300
11/07/2020 पालकपंढरपूरलोकलनग18222
11/07/2020 पालकमुंबईलोकलक्विंटल247400800600
11/07/2020 परवरमुंबईलोकलक्विंटल48280030002900
11/07/2020 पुदिनामुंबईलोकलक्विंटल108600800700
11/07/2020 रताळीमुंबईलोकलक्विंटल90180020001900
11/07/2020 शेपूअकलुज---नग5608109
11/07/2020 शेपूसोलापूरलोकलनग300700700700
11/07/2020 शेपूपंढरपूरलोकलनग16101010
11/07/2020 शेवगाअकलुज---क्विंटल7200035003000
11/07/2020 शेवगामुंबईलोकलक्विंटल885400046004300
11/07/2020 शेवगाकराडहायब्रीडक्विंटल12350040004000
11/07/2020 दोडका (शिराळी)सोलापूरलोकलक्विंटल8100025001500
11/07/2020 दोडका (शिराळी)मुंबईलोकलक्विंटल64300036003300
11/07/2020 दोडका (शिराळी)कराडलोकलक्विंटल15250035003500
11/07/2020 सुरणमुंबईलोकलक्विंटल390180024002100
11/07/2020 टोमॅटोअकलुज---क्विंटल14200028002500
11/07/2020 टोमॅटोकोल्हापूर---क्विंटल418150035002500
11/07/2020 टोमॅटोसोलापूरवैशालीक्विंटल71100040002500
11/07/2020 टोमॅटोपंढरपूरहायब्रीडक्विंटल1930020001000
11/07/2020 टोमॅटोनागपूरवैशालीक्विंटल80340035003475
11/07/2020 टोमॅटोनागपूरलोकलक्विंटल90380040003950
11/07/2020 टोमॅटोमुंबईनं. २क्विंटल1115150030002300
11/07/2020 टोमॅटोमुंबईनं. १क्विंटल279360040003800
11/07/2020 टोमॅटोरत्नागिरीनं. १क्विंटल200150030002200
11/07/2020 टोमॅटोकराडवैशालीक्विंटल24150020002000
11/07/2020 मटारमुंबईलोकलक्विंटल355550065006000
11/07/2020 मटारकराडलोकलक्विंटल15700085008500
11/07/2020 वालवडमुंबईलोकलक्विंटल72360040003800
11/07/2020 वांगीअकलुज---क्विंटल15150025002000
11/07/2020 वांगीकोल्हापूर---क्विंटल174100030002000
11/07/2020 वांगीसोलापूरलोकलक्विंटल2850020001200
11/07/2020 वांगीनाशिकहायब्रीडक्विंटल230125025001800
11/07/2020 वांगीपंढरपूरलोकलक्विंटल1650046602000
11/07/2020 वांगीमुंबईलोकलक्विंटल418150020001800
11/07/2020 वांगीरत्नागिरीनं. ३क्विंटल80150025002000
11/07/2020 वांगीकराडलोकलक्विंटल24100012001200
11/07/2020 भुईमुग शेंग (ओली)मुंबई---क्विंटल50400050004500
11/07/2020 आले (सुंठ)पंढरपूर---नग9350040003500
11/07/2020 धनेपुणे---क्विंटल77500120009800
11/07/2020 लसूणसोलापूरलोकलक्विंटल95400085007000
11/07/2020 लसूणनागपूरलोकलक्विंटल221500085007625
11/07/2020 मिरची (हिरवी)कोल्हापूर---क्विंटल368200035002750
11/07/2020 मिरची (हिरवी)सोलापूरलोकलक्विंटल43100025001500
11/07/2020 मिरची (हिरवी)पंढरपूर---क्विंटल3480025001500
11/07/2020 मिरची (हिरवी)मुंबईज्वालाक्विंटल252360040003800
11/07/2020 मिरची (हिरवी)मुंबईलवंगीक्विंटल252330038003600
11/07/2020 मिरची (हिरवी)रत्नागिरीलोकलक्विंटल92250045003000
11/07/2020 मिरची (हिरवी)कराडलोकलक्विंटल21200025002500
11/07/2020 बेदाणापंढरपूरलोकलक्विंटल7712500155007000
12/07/2020 सवीपुणेहायब्रीडक्विंटल41400080006000
12/07/2020 भुईमुग शेंग (सुकी)उस्मानाबादओलीक्विंटल12200030002500
12/07/2020 अननसपुणेलोकलक्विंटल175100020001500
12/07/2020 अंजीरपुणेलोकलक्विंटल24300070005000
12/07/2020 चिकुपुणेलोकलक्विंटल36100035002300
12/07/2020 जांभूळपुणेलोकलक्विंटल82500080006500
12/07/2020 कलिंगडपुणेलोकलक्विंटल106500800700
12/07/2020 लिंबूकोल्हापूर---क्विंटल1550015001000
12/07/2020 लिंबूपुणेलोकलक्विंटल80440016001000
12/07/2020 मोसंबीकोल्हापूर---क्विंटल11240048003600
12/07/2020 मोसंबीपुणेलोकलक्विंटल91250050003800
12/07/2020 पपईपुणेलोकलक्विंटल121650015001000
12/07/2020 पेअरपुणे---क्विंटल1650015001000
12/07/2020 पेरुपुणेलोकलक्विंटल348100035002300
12/07/2020 प्लमपुणेलोकलक्विंटल2002000100006000
12/07/2020 सफरचंदकोल्हापूर---क्विंटल485001450011500
12/07/2020 सफरचंदपुणेलोकलक्विंटल35240001500010000
12/07/2020 सिताफळपुणेलोकलक्विंटल1603000100006500
12/07/2020 नासपतीपुणेलोकलक्विंटल10500075006500
12/07/2020 आवळापुणेलोकलक्विंटल5250030002800
12/07/2020 खरबुजपुणेलोकलक्विंटल45100020001500
12/07/2020 शहाळेपुणेलोकलक्विंटल2103001000700
12/07/2020 आलेउस्मानाबाद---क्विंटल3400057004750
12/07/2020 आलेपुणेलोकलक्विंटल687200040003000
12/07/2020 आलेकराडलोकलक्विंटल12300040004000
12/07/2020 अंबाडी भाजीपुणेलोकलनग100454
12/07/2020 आंबट चुकापुणेलोकलनग1700385
12/07/2020 अर्वीपुणेलोकलक्विंटल2250030002750
12/07/2020 बटाटापुणेलोकलक्विंटल4952240030002700
12/07/2020 बीटपुणेलोकलक्विंटल416001000800
12/07/2020 भेडीउस्मानाबाद---क्विंटल11100015001250
12/07/2020 भेडीपुणेलोकलक्विंटल240100040002500
12/07/2020 भेडीकराडलोकलक्विंटल9100015001500
12/07/2020 भोपळापुणेलोकलक्विंटल643001200750
12/07/2020 दुधी भोपळापुणेलोकलक्विंटल256100030002000
12/07/2020 दुधी भोपळाकराडलोकलक्विंटल6100015001500
12/07/2020 चवळी (शेंगा)पुणेलोकलक्विंटल19100030002000
12/07/2020 चवळी (पाला)पुणेलोकलनग1500486
12/07/2020 ढेमसेपुणेलोकलक्विंटल5200035002750
12/07/2020 फ्लॉवरकोल्हापूर---क्विंटल1225001000750
12/07/2020 फ्लॉवरउस्मानाबाद---क्विंटल7100045002750
12/07/2020 फ्लॉवरपुणेलोकलक्विंटल409120022001700
12/07/2020 फ्लॉवरकराडलोकलक्विंटल21100012001200
12/07/2020 गाजरपुणेलोकलक्विंटल412200030002500
12/07/2020 गवारउस्मानाबाद---क्विंटल6100030002000
12/07/2020 गवारपुणेलोकलक्विंटल237200045003250
12/07/2020 गवारकराडलोकलक्विंटल6200025002500
12/07/2020 घेवडापुणेलोकलक्विंटल144300070005000
12/07/2020 घेवडाकराडलोकलक्विंटल3300035003500
12/07/2020 घोसाळी (भाजी)पुणेलोकलक्विंटल13100032002100
12/07/2020 कैरीपुणेलोकलक्विंटल4250030002750
12/07/2020 काकडीपुणेलोकलक्विंटल34350030001750
12/07/2020 काकडीकराडलोकलक्विंटल690010001000
12/07/2020 कांदाउस्मानाबादलालक्विंटल8700800750
12/07/2020 कांदापुणेलोकलक्विंटल78015001000700
12/07/2020 कांदाकराडहालवाक्विंटल24950013001300
12/07/2020 कांदा पातउस्मानाबाद---नग477500800650
12/07/2020 कांदा पातपुणेलोकलनग43506129
12/07/2020 कारलीउस्मानाबादहायब्रीडक्विंटल8200032002600
12/07/2020 कारलीपुणेलोकलक्विंटल183200040003000
12/07/2020 कारलीकराडलोकलक्विंटल9250030003000
12/07/2020 कोबीकोल्हापूर----क्विंटल1378001000900
12/07/2020 कोबीउस्मानाबादहायब्रीडक्विंटल17100012001100
12/07/2020 कोबीपुणेलोकलक्विंटल56980014001100
12/07/2020 कोबीकराडलोकलक्विंटल1580010001000
12/07/2020 कोहळापुणेलोकलक्विंटल82120015001350
12/07/2020 कोथिंबिरकोल्हापूर---क्विंटल3270042002450
12/07/2020 कोथिंबिरउस्मानाबाद---नग3627150500325
12/07/2020 कोथिंबिरपुणेलोकलनग999995107
12/07/2020 लसूणपुणेलोकलक्विंटल387500095007250
12/07/2020 मका (कणीस)पुणेलोकलक्विंटल3755001300900
12/07/2020 मेथी (भाजी)कोल्हापूर---क्विंटल8490070005950
12/07/2020 मेथी (भाजी)उस्मानाबाद---नग25484001000700
12/07/2020 मेथी (भाजी)पुणेलोकलनग2535081511
12/07/2020 ढोवळी मिरचीउस्मानाबाद---क्विंटल10300040003500
12/07/2020 ढोवळी मिरचीपुणेलोकलक्विंटल355250060004250
12/07/2020 ढोवळी मिरचीकराडहायब्रीडक्विंटल6350040004000
12/07/2020 मुळापुणेलोकलनग900121513
12/07/2020 पडवळपुणेलोकलक्विंटल53180030002400
12/07/2020 पालकउस्मानाबाद---नग421400500450
12/07/2020 पालकपुणेलोकलनग16150576
12/07/2020 परवरपुणेलोकलक्विंटल69180040002900
12/07/2020 पावटापुणेलोकलक्विंटल186200030002500
12/07/2020 पावटाकराडहायब्रीडक्विंटल21150020002000
12/07/2020 राजगिरापुणेलोकलनग600465
12/07/2020 शेपूउस्मानाबाद---नग2591300700500
12/07/2020 शेपूपुणेलोकलनग1485071210
12/07/2020 शेवगापुणेलोकलक्विंटल132200050003500
12/07/2020 शेवगाकराडहायब्रीडक्विंटल9400045004500
12/07/2020 दोडका (शिराळी)उस्मानाबादहायब्रीडक्विंटल4220040003100
12/07/2020 दोडका (शिराळी)पुणेलोकलक्विंटल244100040002500
12/07/2020 दोडका (शिराळी)कराडलोकलक्विंटल9300035003500
12/07/2020 सुरणपुणेलोकलक्विंटल9250030002750
12/07/2020 टोमॅटोकोल्हापूर---क्विंटल465100035002250
12/07/2020 टोमॅटोपुणेलोकलक्विंटल2036200040003000
12/07/2020 टोमॅटोकराडवैशालीक्विंटल12200025002500
12/07/2020 तोंडलीपुणेलोकलक्विंटल42100040002000
12/07/2020 मटारपुणेलोकलक्विंटल5070001300010000
12/07/2020 वाल पापडीपुणेलोकलक्विंटल6200040003000
12/07/2020 वालवडपुणेलोकलक्विंटल20300040003500
12/07/2020 वांगीकोल्हापूर---क्विंटल86100030002000
12/07/2020 वांगीपुणेलोकलक्विंटल370100030002000
12/07/2020 वांगीकराडलोकलक्विंटल21100012001200
12/07/2020 मिरची (हिरवी)कोल्हापूर---क्विंटल288100030002000
12/07/2020 मिरची (हिरवी)उस्मानाबादलोकलक्विंटल40100025001750
12/07/2020 मिरची (हिरवी)पुणेलोकलक्विंटल542200040003000
12/07/2020 मिरची (हिरवी)कराडज्वालाक्विंटल24200025002500